За Списанието

За списанието

Списанието се публикува в електронен вариант на собствен сайт и като печатно издание. Печатното издание излиза четири пъти годишно в обем до 80 стр. Към него могат да бъдат публикувани Приложения в същия обем.

Списанието помества: оригинални статии, обзори, клинични случаи, редакционни коментари, писма до редактора, ръководства на Европейското дружество по кардиология, съобщения на Дружеството на кардиолозите в България и Европейското дружество по кардиология, материали, изнесени на техни заседания, обяви за симпозиуми, конгреси и др. Първите три вида са обект на рецензиране със стандартизирани формуляри, а останалите подлежат на експертна преценка от страна на редколегията.


Фокус

Списание "Българска кардиология" излиза за пръв път през 1995 г. като научен орган на Дружеството на кардиолозите в България. Пръв главен редактор – от 1995 до 1996 г. на списанието е проф. Т. Даскалов. Следващи главни редактори са: проф. Н. Гочева (1996 до 2002 г.), проф. Р. Търновска (2003-2008 г.), проф. Д. Раев (2008-2014 г.), проф. Пл. Гацов (от 2014-2020 г.), проф. Н. Гочева (от 2021 г.). От началото на излизането си списанието е важен форум на кардиологичната общност в България. На неговите страници намират място както научните постижения на българските медицински специалисти, така и важни практически ръководства на Европейското кардиологично дружество и други научни издания. Високото качество на научната продукция, намираща място на страниците на списанието, е нашата основна цел.

Отворен достъп

Това списание осигурява незабавен свободен достъп до съдържанието си на принципа, че свободният достъп до научните изследвания подпомага по-широкия глобален обмен на знания.

Инструкции към авторите

Ръкописи, които не съответстват на описаните по-долу изисквания, се отхвърлят директно от редакционния съвет. Рецензиране и разглеждане за публикуване се осъществява само след отстраняване на пропуските и повторно подаване в редакторската система на списанието.

Ръкописът трябва да е на български и английски или само на английски език.
 

Ръкопис, който е само на английски език, задължително трябва да съдържа превод на български език на заглавието, авторите, институционалната принадлежност, адреса за кореспонденция, резюмето и ключовите думи (за ръкописи от чужди автори преводът се осъществява от редакцията).

Ръкописите се подават през уеб страницата на списанието (journal.bgcardio.org), като се качват в редакторската платформа за последващо рецензиране (за подробни инструкции прочетете следващия раздел Подаване на статия или последвайте тази връзка https://arphahub.com/manual#Submitamanuscriptauthor). Обърнете особено внимание на правилното попълване на метаданните на български и на английски език. За рецензиране, страниране и езикова редакция в платформата се качват файловете с текста в MS Word, таблиците и фигурите (вж. по-долу изискванията за таблици и фигури).

Оригиналните научни статии имат задължително обособени раздели: "Въведение", което включва цел на изследването, "Материал и методи", "Резултати", "Обсъждане" и "Изводи/Заключение". В края на раздел "Обсъждане"може да се добави при необходимост подраздел "Ограничения на проучването". Могат да бъдат добавени "Благодарности"(към лица или институции, които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална, финансова помощ и др.). Обзорите обикновено включват "Въведение", тематични подраздели и "Заключение/изводи". Клиничните случаи съдържат "Въведение", "Описание на клиничния случай""Обсъждане" и "Изводи". Кратките научни жанрове следват приблизително структурата на оригиналната статия. Редакционните коментари представляват научнообосновано мнение по рецензирания материал, в обем до 2 стандартни машинописни страници, с фигури, таблици и кратка библиография. Писмата до редактора обсъждат критично научен проблем, нерешен към момента, или дискутират друга публикация. Резюметата към другите видове статии включват кратка информация без обособена структура.

Обем (приблизителен) на предлаганите публикации:

Вид публикация

Брой думи в основния текст

Брой думи в резюмето

Брой референции

Оригинална статия

2500-5000

200-300

30

Обзор

3000-6000

100-200

50

Клиничен случай

1000-3000

100-200

10

Кратко научно съобщение, реферат, рецензия

500-1000

-

5

Ръкописите на български и английски език трябва да бъдат оформени и подадени в един MS Word файл по следния модел (започва се с българоезичния вариант на ръкописа, следва англоезичният вариант): първата страница е титулна и включва заглавие, автори, кратко заглавие (до 80 знака), институционална принадлежност на авторите, име и адрес на кореспондиращия автор. На нова страница се поместват структурирано резюме и ключови думи (от 3 до 8). Основният текст започва също на нова страница. Текстът да не се подрежда в колони. Заглавията на задължителните раздели са в получер шрифт (bold), а подзаглавията (ако има такива) – в получер курсив (bold). След основния текст на нова страница се поместват легендите към фигурите. Следва англоезичният вариант на ръкописа, структуриран по същия начин – титулна страница, резюме с ключови думи, основен текст, легенди към фигурите. Библиографията е само на латиница и се помества накрая след англоезичната версия, на нова страница. Всички страници се номерират последователно. Полетата на страниците са по 2 или 2.5 см от всички страни. За предпочитане е да се използва шрифт Times New Roman, Arial, Tahoma или Calibri с размер 11 или 12 пункта и разредка 1.5 или 2.

Ръкописи само на английски език се оформят по идентичен начин, както е описано по-горе, като се започва с титулната страница. Изискванията за номерация на страниците, полета, шрифт и разредка са както по-горе.

Използваните в текста специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование.

Мерните единици следва да са по системата SI.

Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се поставя на съответните места в текста на ръкописа със заглавия и легенди, или в края на ръкописа (вж. Подаване на статия или последвайте връзката https://journal.bgcardio.org/about#OrganizingYourSubmission). Заглавията на фигурите не трябва да са включени в изображението. Необходимо е снимките да бъдат с добро качество (поне 300 dpi) и в подходящ формат (.jpg, .tif, .png). Желателно е фигурите да имат ширина 84 или 178 мм (съответстваща на 1 или 2 колони от печатната страница на списанието) и височина до 230 мм (т.е. максималният размер на фигурата не трябва да надхвърля 178х230 мм). Таблиците трябва да бъдат предоставени във формат, който може да се редактира, а не като изображения. Ръкописът може да включва допълнителни файлове с образи или видео клипове, свързани със съдържанието му, в обем до 20 МВ (задължително със заличени идентификационни данни за пациента).

За илюстрации, заимствани от чужди източници, източникът трябва да бъде цитиран след легендата към илюстрацията, както и в библиографската справка.

Библиографията се подрежда по реда на цитирането на съответния източник в текста. Изписването на всеки източник следва да е на нов ред с арабска номерация. Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са повече от трима, след името на третия се пише " et al.". За източници на кирилица цитирането е според англоезичното резюме или метаданни.

Настойчиво се препоръчва цитирането и на български източници

Позоваванията на библиографските източници в текста се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби []. Данните се оформят по следния начин:

Статии: Автор(и). Заглавие на статията. – Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), номер на броя, страници (от-до), DOI (когато е наличен). Пример: Lee JM, Choi KH, Koo BK, et al. Prognosis of deferred non-culprit lesions according to fractional flow reserve in patients with acute coronary syndrome. EuroIntervention. 2017;13(9):e1112-e1119. doi: 10.4244/EIJ-D-17-00110.

Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие.  – В: (за латиница – In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до), DOI (когато е наличен). Пример: Kern MJ. Control of myocardial blood flow. In Kern MJ (Ed.), SCAI Interventional Cardiology Board Review. Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wikins 2013.12-23.

Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до), DOI (когато е наличен). Пример: А. Кундурджиев. Кардиоренален синдром. София. Екселсиор ООД (изд.) 2019:74-82.     

Интернет: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/ (last access on DD.MM.YYYY).

При изпращане на материала се попълва и подписва Декларация за съгласие от всички членове на авторския колектив. Подписаната Декларация се сканира и подава в редакторската система със заглавие Cover Letter при подаването на ръкописа.

След одобрение за публикуване авторите попълват Декларация за вероятен конфликт на интереси.

Кореспондиращият автор декларира, че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява, и не е предложен за публикация другаде. Авторите носят отговорност за съдържанието на публикациите. Представените материали и описаните в тях изследвания следва да съответстват на утвърдените етични стандарти относно провеждането на клинични и/или експериментални проучвания с хора (Декларацията  от Хелзинки)  и опитни животни. Не трябва да се споменават пациенти с техните имена, инициали и други лични данни, или да се предоставя снимков материал, на който те могат да бъдат разпознати. Съблюдава се стриктното спазване на авторското право.


Подаване на статия


Инструкции за подаване на статия

Ако сте вече регистриран потребител и имате потребителско име и парола:

Go to Login

Ако все още не сте регистриран потребител и са Ви нужни потребителско име и парола:

Go to Registration

Регистрацията с потребителско име и парола са необходими, за да подавате статии онлайн и да следите развитието на вече подадените.

Изпращането на ръкописи в това списание е възможно само чрез онлайн модула. Молим авторите да се консултират с раздела "Focus and scope" преди изпращане. За да подадат ръкопис в списанието, авторите са длъжни да се регистрират и / или да се логнат. След това ще могат да достъпят системата за онлайн подаване чрез кликване върху бутона "Изпращане на ръкопис".

Процесът по подаване на статия се състои от следните стъпки:

Стъпка 1: Посочване на типа ръкопис и попълване на стандартен въпросник със зададени отговори

Стъпка 2: Списанието публикува статиите безплатно

Стъпка 3: Въвеждане на имената и афилиациите на автора(ите), заглавие, резюме, ключови думи на статията и други метаданни

Стъпка 4: Отбелязване / Избор на категории, присъщи за Вашия ръкопис, с помощта на зададена йерархично структурирана класификация

Стъпка 5: Допълване на метаданните чрез добавяне на допълнителни данни за евентуални поддържащи агенции, конфликт на интереси, бележки към редакторите

Стъпка 6: Приемане на политиката за данни на журнала, отбелязване на информация относно източника и достъпността на данните или причината за липса на данни 

Стъпка 7: Качване на документа за рецензиране, както и на допълнителните файлове (фигури, табла, таблици, приложения – публикувани след цитираната литература към статията; вижте по-долу за подробности как да ги подготвите)

Стъпка 8: Автоматично генериране на версията за рецензиране, обединяваща в един файл в pdf-формат текста и допълнителните файлове, потвърждаване на автоматично генерирания файл и опция за замяната му с генериран оредварително от Вас

Стъпка 9: Качване на допълнителни материали, съпровождащи статията, и свързани с тях метаданни, които няма да бъдат включени във версията за рецензиране (вижте по-долу за подробности)

Стъпка 10: Предлагане на подходящи рецензенти, окончателна проверка на подадените файлове и потвърждение

Подробни инструкции за подаване на нов ръкопис с вградени снимки на екрана / интерфейса на английски език са достъпни онлайн в този раздел на Ръководството за потребителя (https://arphahub.com/manual#Submitamanuscriptauthor).


Подготовка на файловете

Преди да започнете процеса по подаване на статията, молим да се уверите, че ръкописът ви е форматиран в съответствие с Инструкциите към авторите.

Обърнете внимание, че максималният размер на файла, който може да бъде качен чрез нашата система за онлайн подаване, е 20 MB.

Ръкописите, подадени в това списание, трябва да бъдат разделени на отделни файлове (не по-големи от 20 MB всеки), за да бъде възможно обработването им от нашия софтуер. Молим преди стартиране на процеса по подаване на ръкописа, да подготвите предварително следните типове файлове:

1. Файл за подаване
Версия за рецензиране на ръкописа
: Текстовият файл (MS WORD) трябва да е във формат DOC, DOCX, RTF или ODT. Общият размер на файла не трябва да е по-голям от 80 MB. Системата позволява две опции за качване на файл при подаване на материал за списанието:
Може да съдържа всички фигури, вградени на съответните им места в ръкописа:
o Предимство: версията за рецензиране на ръкописа ще бъде по-удобна за четене и разбиране от рецензенти и редактори. Също така, ако решите да публикувате ръкописа си в ARPHA Preprints и това е позволено от настоящите политики на списанието, той ще бъде по-добре структуриран за читателите.
o Недостатък: Необходими са допълнителни усилия за поставяне и номериране на фигурите в текста.
Може да съдържа само текста на статията, а фигурите се добавят отделно в разрешените формати (вижте по-долу), така че системата да може да ги добавя автоматично към PDF версията, която ще бъде изпратена за рецензиране. Авторите имат възможност да проверят и заменят, ако е необходимо, PDF версията за рецензиране, генерирана при първата стъпка за подаване:
o Предимство: Не са необходими допълнителни усилия за поставяне и номериране на фигурите в текста.
o Недостатък: Всички фигури ще бъдат поставени в края на ръкописа, а версията за рецензия ще бъде по-малко удобна за четене и разбиране от рецензентите и редакторите. Освен това, ако решите да го публикувате в ARPHA Preprints и това е позволено от настоящите политики на списанието, за читателите също ще е неудобство, ако фигурите са в края на материала Ви.

2. Допълнителни файлове

Оригиналният текстов файл и фигурите с висока разделителна способност трябва да бъдат изпратени по време на процеса по подаване на статията, както и допълнителните файлове (Стъпка 7) в един от приетите файлови формати (вижте по-долу). Те могат да бъдат компресирани, за да се намали размерът им:

  • Текст на ръкописа (файл в един от следните формати: DOC, DOCX, RTF, OpenDocument Format, ODF) с включени към текста таблици
  • Фигури (всяка фигура като отделен файл в един от следните формати за изображения: EPS, TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, не по-голям от 20 MB всеки)
  • Уравнения (всяко уравнение като индивидуален файл в един от гореспоменатите формати на файлове с изображения)

3. Допълнителни материали, съпровождащи статията, и свързани с тях метаданни

Файловете с бази данни или мултимедийните файлове, обичайно публикувани като приложения, достъпни през електронен адрес към статията, трябва да бъдат качени като допълнителни файлове заедно със съответните метаданни във формуляра за онлайн подаване. Допълнителните файлове трябва да имат свои легенди.

Повечето файлови формати се приемат. Приложенията само за текст трябва да бъдат във формати DOC, DOCX, RTF или ODT.

Ако имате някакви технически затруднения при подаването на ръкопис в това списание, моля, свържете се с редакцията на journals@pensoft.net.

Насърчаваме авторите да изпратят запитване до съответния редактор, преди да изпратят ръкопис. Целта е да се потърси обратна връзка за годността на ръкописа за публикуване в списанието. Заявки за предварително изпращане могат също да бъдат изпращани до редакцията на адрес journals@pensoft.net.


Безплатно публикуване

Благодарение на подкрепата на Дружеството на кардиолозите в България авторите публикуват безплатно.

Общи отговорности на редакторите/рецензентите

Тематичният редактор преглежда и прави начална оценка на ръкописа, като има право да го отхвърли директно, без да го изпраща на рецензенти. Основания за такова директно отхвърляне могат да бъдат неспазени изисквания към авторите, тема на ръкописа извън обхвата на списанието, явно лошо научно качество или език, плагиатство. За предпочитане е, при наличие на едно или повече основания за директно отхвърляне, тематичният редактор да вземе самостоятелно решение за това незабавно, за да не се ангажира трудът на рецензентите с очевидно неприемлив ръкопис. Тематичният редактор може да отхвърли ръкописа с конкретна препоръка за преработка и повторно подаване в системата. Във всички случаи е необходимо отхвърлянето да бъде мотивирано (за отхвърляне преди рецензиране вж. https://journal.bgcardio.org/about?lang=en#EditorialProcess).

В това списание се прилага единично заслепен процес на рецензиране. Рецензентите се насърчават да разкрият самоличността си, ако те самите желаят това. Процесите на рецензиране и редактиране са подпомогнати чрез онлайн редакционната система и серия известия по електронната поща. Чрез онлайн редакционната система на рецензента се изпраща молба за рецензия, която е подадена от тематичния редактор или редакцията. Също така, онлайн системата информира за закъсняло изпращане на рецензията и изпраща потвърждение за успешното подаване на рецензията. В съобщенията до електронната поща се съдържат инструкции стъпка по стъпка относно дейностите, които се изискват през всеки етап, както и връзка към съответния ръкопис (който е достъпен само след вписване в системата – вижте раздела "Как да получа достъп до ръкописа").

От рецензентите се очаква да обърнат внимание предимно на научното качество и общия стил на ръкописа, които трябва да отговарят на добрата практика при подготовката на ясни и стегнати научни текстове, а не да извършват цялостна езикова редакция или коректура. Ако рецензентите установяват, че ръкописът изисква езикова редакция, ние ще им бъдем благодарни, ако в доклада си те информират за това както автора, така тематичния редактор. Отговорността за представянето на ръкописа на езиково и граматически правилен английски език е на автора, българските текстове подлежат на езикова редакция както досега от екипа на ЦМБ.

Често се случва дори внимателно написаните ръкописи (отнася се основно до материалите на английски език) да съдържат незначителни правописни и стилови грешки. Ще бъдем благодарни на рецензентите, ако те откриват такива грешки в процеса на четенето и ги коригират.

Обикновено ръкописите ще се рецензират от двама до трима експерти, като целта е възможно най-бързо да бъде взето първото решение. Рецензентите не са задължени да подписват докладите си, но се одобрява да го правят. Също така, препоръчва се рецензентите да декларират наличието/липсата на конфликт на интереси.

От рецензентите се изисква оценка дали ръкописът е научно обоснован и кохерентен, оценка на степента, в която той е интересен и дали качеството на текста е приемливо. Когато това е възможно, окончателното решение се взема въз основа на рецензиите. В случаите на значително разногласие между докладите или между авторите и рецензентите, редакторът може да направи оценка съгласно собствените си експертни познания или да поиска мнението на член на редакционната колегия на списанието.

Окончателната отговорност за редакционните решения е на съответния тематичен редактор и/или на главния редактор. Всички жалби трябва да се изпращат до главния редактор, който може да реши да изиска мнението на тематичните редактори или редакционната колегия.

Също така, на рецензентите се препоръчва да отбелязват статиите, които те определят като особено интересни или значими. Тези статии могат да получат приоритет при публикуването и външната реклама, включително чрез информационни бюлетини, които се изпращат до медии и журналисти, които са специализирани в научни теми.

По време на втория цикъл на рецензирането от рецензентите може да се изиска да оценят коригираната версия спрямо техните собствени коментари, които са направени през първия цикъл на рецензирането.

На рецензентите се препоръчва да спазват учтив и конструктивен тон в своите доклади. Доклади, които може да бъдат определени като оскърбителни и неинформативни, ще бъдат анулирани.

Препоръчва се рецензентите да започнат доклада си с много кратко обобщение на рецензираната статия. Това ще покаже на редактора и авторите дали рецензентът е разбрал правилно статията или дали е възможно докладът да се основава на погрешно разбиране.

Освен това, препоръчва се на рецензентите да коментират оригиналността и структурата на статията и предходните изследвания:

Оригиналност: Достатъчно новаторска ли е работата и допринася ли за по-доброто познаване на изследваната тема? Може ли работата да се определи по-скоро като потвърждаваща и повтаряща известната информация?

Структура: Ясно и стегнато ли е въведението? Въведението поставя ли работата в контекста, който е необходим за разбирането на целите, проверяваната хипотеза, експерименталния дизайн или методите от читателя? Ясно ли е изложен и достатъчно ли е обяснен разделът "Материал и методи"? Изложени ли са причините, поради които в рамките на група съпоставими методи един метод е бил предпочетен вместо друг? Описани ли са резултатите ясно, но същевременно стегнато? Има ли връзка между резултатите и основната тема, която е определена във въведението? Резултатите следват ли логическа последователност? Обсъждането поставя ли работата в научен контекст и на базата на резултатите прави ли се стъпка напред в досегашното научно знание? Приемливо ли се съпоставят и правилно ли се обсъждат конкуриращите се хипотези или теории? Обосновани ли са заключенията?

Предходни изследвания: Работата включва ли предходни изследвания в подходящата степен? Пълна, необходима и точна ли е цитираната литература? Има ли признаци, че значителни части от работата са копие на други публикации?

Описание на процеса на рецензиране стъпка по стъпка

В това списание се прилага единично заслепен процес на рецензиране. Въпреки това рецензентите се насърчават да разкрият самоличността си, ако те самите желаят това.

Рецензентът получава молба за рецензия, изпратена от тематичния редактор или редакционната колегия, при което от него се очаква да даде съгласие или отказ да предостави рецензията, като съответно натисне връзката Will do the review (Ще изготвя рецензията) или Unable to do the review (Не мога да изготвя рецензията) в онлайн редакционната система. В случай че рецензентът се съгласи да рецензира ръкописа, той трябва да изпрати рецензията в определени времеви граници, които може да се различават за различните списания.

Забележка: В имейла, който съдържа молбата за рецензията и всички следващи имейли за напомняне се предоставя връзка към съответния ръкопис. Ръкописът е достъпен чрез щракване върху връзката в съобщението чрез имейл или чрез вписване в системата. В случай че имате затруднения, прочетете по-горе раздела "Как да получа достъп до ръкописа".

Рецензията трябва да се подаде чрез бутона Proceed (Продължи напред). Рецензията трябва да се състои от:

  • кратък онлайн въпросник, на който се отговаря чрез поставяне на отметка на Yes (Да), No (Не) или N/A (Неприложимо);
  • коментари, предназначени за автора и тематичния редактор, в онлайн формуляра;
  • свързани файлове (файл с коригиран/коментиран ръкопис, рецензията, изпратена като отделен текстови файл и др.), ако има такива.

Забележка: Рецензентите могат да въвеждат корекции и коментари във версията за рецензиране на ръкописа (PDF) и/или в текстовия файл с ръкописа (обикновено на файл в Microsoft Word, по-рядко в Open Office). Когато работите в PDF, използвайте или инструмента Text Edits (Редактиране на текст), или Sticky Notes (Лепящи бележки) (достъпни чрез менюто Tools (Инструменти) -> Comments & Markup (Коментари и маркиране) на програмата Acrobat Reader). Когато редактирате в Microsoft Word, използвайте инструментите Track Changes (Проследяване на промени)/ Comments (Коментари).

Забележка: Свързаните файлове трябва да се изпратят в края на процеса на рецензирането чрез щракване върху бутона Browse (Разглеждане), след което трябва да изберете съответния файл от Вашия компютър и да натиснете бутона Upload (Зареждане). Рецензентът може да зареди толкова файлове с информация, потвърждаваща неговата рецензия, колкото е необходимо.

Рецензентът може да реши да остане анонимен или да разкрие своята самоличност, като постави отметка в полето Show my name to the author(s) (Покажи моето име на автора/-ите) в долната част на формуляра за рецензентите. Обърнете внимание, че Вашата самоличност може да бъде разкрита чрез направените коментари или корекции чрез Track Changes (Проследяване на промените) на файловете в Microsoft Word или PDF, които коригирате. Ето защо, ако желаете да запазите анонимност, уверете се, че преди това сте изтрили името или инициалите си в раздела Options (Опции) на програмата Word или PDF.

Процесът на рецензирането се завършва чрез избор на една препоръка от петте опции: (1) Отхвърля се; (2) Отхвърля се, но се насърчава повторната заявка за публикуване; (3) Значителни корекции; (4) Незначителни корекции; (5) Приема се. Системата ще изисква още едно потвърждение на избраната препоръка преди подаването. Подадената рецензия не може да бъде променена след подаването.

Забележка: Причини за отхвърлянето могат да бъдат незадоволителното научно качество, несъответствието със стила/политиката на списанието и/или езиково неиздържаният английски език, когато материалът се подава едновременно на български и английски.

Забележка: Също е възможно рецензията и свързаните файлове (напр. файла с коригирания ръкопис) да се изпратят като прикрепени файлове в имейл до редакционната колегия. Настоятелно препоръчваме да избягвате тази възможност, като зареждате рецензиите чрез редакционната система за управление онлайн.

След като рецензентът подаде рецензията на ръкописа, ще получи имейл с потвърждение от списанието.

Подаването на рецензията се съобщава автоматично на Publons. Препоръчва се рецензентите да потвърждават, че желаят техните рецензии да бъдат записани на Publons.

Когато всички рецензенти са подали своите рецензии, тематичният редактор взема решение да приеме или да отхвърли ръкописа, или да изиска допълнителни значителни/незначителни корекции в него.

След вземането на решението от тематичния редактор ръкописът се изпраща обратно на автора за коментари и допълнителни корекции. Авторът трябва да подаде коригираната версия в определения срок.

Рецензентите се известяват чрез имейл, когато авторът подаде коригирана версия на ръкописа, който те са рецензирали. На рецензентите се предоставя връзка към коригираната версия, решението на редактора и всички рецензии на ръкописа. Ако рецензентите имат коментари относно коригираната версия, те попълват формуляра за обратна връзка.

Когато статията се публикува, всички рецензенти, които са предоставили рецензия за съответния ръкопис, ще получат имейл с потвърждение. В имейла ще бъде включена връзка за разглеждане/изтегляне на публикуваната статия.

Рецензентът може по всяко време да разгледа информацията относно ръкописите, които рецензира в момента/които вече е рецензирал, чрез менюто Моите задачи –> Рецензент на уеб страницата на списанието – В процес на рецензиране (брой), В процес на редактиране (брой), Публикувани (брой) и Архивирани (брой). Цифрата в скоби след всяка категория показва броя на ръкописите, които са Ви били назначени.

Към рецензентите

Списаниeто подкрепя подхода от типа "отворена наука" (open science) в процеса на партньорска проверка и публикуване. Насърчаваме нашите рецензенти да разкрият самоличността си пред авторите и да обмислят да подкрепят клетвите за партньорска проверка, които обикновено са кратки декларации, които рецензентите прилагат в началото на своите писмени коментари, като обикновено оповестяват  условията, при които ще преглеждат съответните материали (за повече информация виж Aleksic et al. 2015, doi: 10.12688/f1000research.5686.2)

Принципи на декларацията за отворена партньорска оценка

Принцип 1: Ще подпиша с името си своето становище

Принцип 2: Ще рецензирам материала безпристрастно/обективно

Принцип 3: Ще изложа рецензията под формата на обсъждане с вас; по-специално ще предоставя конструктивна критика

Принцип 4: Ще бъда представител на практиката на отворената наука

Как да получите достъп до ръкопис
Достъп до ръкописите може да получите, след като влезете в системата.

Влизането е възможно след регистрация на уебсайта на списанието. Нашата редакция ще регистрира всички тематични редактори и рецензенти. Новите потребители ще получат автоматизирано известие с искане за потвърждаване на регистрация и информация за акаунта и опции за задаване на парола, съобщения на електронната поща и други функции.

Забележка: Всички потребители могат да използват своите данни за регистрация, за да влизат и в трите платформи (Book, E-Book и съответните списания) на www.pensoft.net.

Забележка: Моля, не забравяйте, че може да сте се регистрирали с два или повече различни имейл адреса, затова е възможно да имате повече от един валиден акаунт на https://journal.bgcardio.org/. Препоръчваме Ви да използвате само един имейл адрес, следователно една парола, свързана с него, за всички ваши операции в https://journal.bgcardio.org/. Настоятелно препоръчваме, в случай че потребителят има два или повече различни акаунта, да ги обедини чрез потребителския си профил.

Забележка: Потребителите могат по всяко време да променят първоначално зададената парола и да коригират личните си данни, като използват менюто на потребителския си профил (като щракнат върху името на потребителя в горния десен ъгъл на екрана, който се показва след влизането).

Ако сте забравили паролата си, използвайте функцията "Забравена парола?" или изпратете писмо, за да получите паролата от journals@pensoft.net.

Има два начина за достъп до ръкопис:

  1. След като влезете в портала, моля, отидете на съответната уеб страница на списанието и щракнете върху бутона "Моите задачи" в горния десен ъгъл на екрана. По този начин ще можете да видите всички ръкописи, за които отговаряте като автор, рецензент или тематичен редактор. 

Забележка: Ръкописите са групирани по категории, напр. "В рецензент" (брой), "За оформление" (брой), "Публикувани" (брой) и "Архивирани" (брой) и др. Цифрата в скоби след всяка категория показва броя на ръкописите, които са Ви възложени за преглед.

  1. Щракнете върху връзката на активния ръкопис, предоставена в известието по имейл, което сте получили от онлайн редакционната система. Връзката ще ви отведе директно до ръкописа.

Срокът за изготвяне на рецензията следва да не надхвърля 2 седмици.


Изисквания към рекламодателите

Рекламите да бъдат с висока резолюция *.eps, *.pdf, *.jpg или *.cdr – записан в криви. Изданието не носи отговорност за съдържанието на рекламите.


This website uses cookies in order to improve your web experience. Read our Cookies Policy

OK