EMAIL ALERT
Scopus CiteScore 2023: 0.1
CiteScoreTracker 2024:
0.1 (Обновява се месечно)
Q Values
Q4:
Cardiology and Cardiovascular Medicine
Q4:
Medicine (miscellaneous)
SNIP: 0.04
open access
Съдържанието в това списание се публикува под лиценз Creative Commons Attribution License
(CC BY 4.0)

Списание „Българска кардиология” излиза за пръв път през 1995 г. като научен орган на Дружеството на кардиолозите в България. Пръв главен редактор – от 1995 до 1996 г. на списанието е проф. Т. Даскалов. Следващи главни редактори са: проф. Н. Гочева (1996 до 2002 г.), проф. Р. Търновска (2003-2008 г.), проф. Д. Раев (2008-2014 г.), проф. Пл. Гацов (от 2014-2020 г.), проф. Н. Гочева (от 2021 г.). От началото на излизането си списанието е важен форум на кардиологичната общност в България. На неговите страници намират място както научните постижения на българските медицински специалисти, така и важни практически ръководства на Европейското кардиологично дружество и други научни издания. Високото качество на научната продукция, намираща място на страниците на списанието, е нашата основна цел.

Типове публикации: Научни статии, Обзори, Клинични случаи, От Европейското кардиологично дружество, Редакционни коментари, Гост-автори, Отзвук от Конгреси
ISSN 2683-1015 (Електронна версия) | ISSN 1310-7488 (Печатна версия)
Powered by

This website uses cookies in order to improve your web experience. Read our Cookies Policy

OK