Bulgarian Cardiology 28(4): 125-135, doi: 10.3897/bgcardio.28.e93503
Рядък случай на базално разположена псевдоаневризма на латералната стена на лявата камера
expand article infoР. Григоров, П. Панайотов, Д. Панайотова, И. Борисов
‡ УМБАЛ „Света Марина“, Варна, България
Open Access
Резюме
Формирането на псевдоаневризма на лявата камера е рядко срещано, но сериозно усложнение, най-често вследствие на миокарден инфаркт, свързано с висока смъртност поради значителен риск от руптура. Представяме клиничен случай на пациент с голяма, базално разположена псевдоаневризма на латералната стена на лявата камера. Псевдоаневризмата е открита при проведена рентгенография на гръдна клетка след преболедуване на COVID-19 вирусна инфекция. Диагнозата е потвърдена ехо- и ангиографски чрез вентрикулография и е проведена ендоаневризмо-пач-пластика на лявата камера по метода на Dor. При представения от нас пациент липсват типични симптоми и ЕКГ промени, характерни за аневризма или псевдоаневризма, както и история за преживян в миналото миокарден инфаркт, сърдечна хирургия, травма или ендокардит.
Ключови думи
псевдоаневризма на лява камера, аневризма на лява камера, вентрикулография
Basal pseudoaneurysm of the lateral wall of the left ventricle – case report
expand article infoR. Grigorov§, P. Panayotov§, D, Panayotova§, I. Borisov§
§ University Hospital “Sveta Marina”, Varna, Bulgaria
Open Access
Abstract

Left ventricle pseudoaneurysm is a rare but serious complication, most often secondary to myocardial infarction. It is associated with high mortality due to a significant risk of rupture. We present a case of a patient with a large basal pseudoaneurysm of the lateral wall of the left ventricle. The pseudoaneurysm is discovered from a chest radiography performed after a COVID-19 infection. The diagnosis is confirmed by echocardiography and ventriculography. The patient underwent surgical treatment by endoventricular patch plasty – Dor procedure. The patient in our case lacked the typical symptoms and ECG features, furthermore he had no history of myocardial infarction, cardiac surgery, trauma or endocarditis.

Keywords
left ventricular pseudoaneurysm, left ventricular aneurysm, ventriculography