Bulgarian Cardiology 28(4): 117-124, doi: 10.3897/bgcardio.28.e93473
Среднокамерен вариант на синдром на takotsubo при пациент със заплашващ епилептичен статус от прости моторни пристъпи
expand article infoБ. Кунев, В. Василев, Г. Владимиров, В. Карабинов
‡ Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме

Представяме клиничен случай на 70-годишна жена, постъпила по спешност в Клиника по неврология със заплашващ епилептичен статус от прости моторни пристъпи в дясна лицева половина и дясна ръка. Проведената компютърна томография на глава визуализира калцирала екстрааксиална окръглена формация вляво, задно фронтално, вероятно менингиом. При постъпването и по време на симптоматичните пристъпи се регистрираха динамични промени в ЕКГ с негативиране на Т-вълните прекордиално, както и покачване на серумния тропонин в динамика. Ехокардиографски се установи хипокинезия, обхващаша средните сегменти на лявата камера. Проведе се инвазивно изследване, при което не се установиха данни за коронарна болест. От вентрикулографията е с данни за хипокинезия на средни сегменти и се измери ФИ 47%. Проведе се комплексна терапия с валпроат, дексаметазон, манитол и клоназепам, леветирацетам, ацетизал, статин и бета-блокер. След овладяване на епилептичните пристъпи и уточняване на сърдечно-съдовия статус, пациентката беше насочена за неврохирургично лечение на туморната формация.

Ключови думи
епилепсия, менингиом, моторни пристъпи, синдром на Takotsubo, синдром на разбитото сърце
Midventricular variant of Takotsubo syndrome in a patient with threatening status epilepticus from simple motor seizures
expand article infoB. Kunev§, V. Vasilev§, G. Vladimirov§, V. Karabinov§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

We present a clinical case of a 70-year-old woman who was urgently admitted to the Department of Neurology with threatening status epilepticus from simple motor seizures in the right half of the face and right hand. Computed tomography of the head visualized a calcified extra axial round formation in the left posterofrontal, possibly a meningioma. On admission and during the symptomatic attacks, dynamic ECG changes were recorded with negative T waves precordially, as well as a dynamic increase in serum troponin. Echocardiography revealed hypokinesia involving the middle segments of the left ventricle. Coronary angiography was performed with no evidence of coronary disease. From the ventriculography hypokinesia of middle segments was found and measured EF 47%. Complex therapy with valproate, dexamethasone, mannitol and clonazepam, levetiracetam, acetizal, a statin and a beta-blocker was initiated. After controlling the epileptic seizures and diagnostic work-up of the cardiovascular status, the patient was referred for neurosurgical treatment of the tumor formation.

Keywords
epilepsy, meningioma, motor seizures, Тakotsubo syndrome, broken-heart syndrome