Bulgarian Cardiology 28(3): 75-80, doi: 10.3897/bgcardio.28.e91105
Ендоваскуларно лечение на стенози на артерия субклавия
expand article infoИ. Петров§, З. Станков, Ж. Стойкова, Г. Златанчева, С. Василиев, И. Ташева|§, К. Васева
‡ УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София, България§ Софийски университет, София, България| УМБАЛ Софиямед, София, България
Open Access
Резюме

Най-честата локализация за атеросклерозата на горните крайници са артерия субклавия и трункус брахиоцефаликус. Сигнификантната стеноза на артерия субклавия се среща прибрилизително при 2% от популацията и в 7-11% от пациентите с манифестно сърдечно-съдово заболяване. Реваскуларизацията е показана при симптомни пациенти или асимптомни с коронарно заболяване с планирана оперативна реваскуларизация. Освен атеросклероза други причини за изявата на стеноза на артерия субклавия включват дисекация, предизвикана от радиация, възпаление на фибромускулатурата и различни васкулити, особено артериит на Такаясу. Лявата подключична артерия е около четири пъти по-вероятно да бъде засегната, отколкото дясната. Среща се обикновено на възраст над 50 години и в 1,5-2 пъти по-често при мъжете, отколкото при жените. Заболяването на подключичната артерия обикновено е огнищно и лезията е предимно в първите 2 cm проксимален сегмент от началото на аортата. Между 2016-2021 г. в Клиниката по кардиология и ангиология ние лекувахме едноваскуларно 81 пациенти (41 мъже и 40 жени, средна възраст 64 ± 11) чрез балонна дилатация и/или първично стентиране последвано от балонна постдилатация. Постигнахме висока техническа успеваемост (93.8%) и незабавен клиничен успех със само няколко минимални усложнения.

Ключови думи
артерия субклавия, ендоваскуларно, интервенционално, стент, оклузия, атеросклероза
Endovascular treatment of subclavian artery stenosis
expand article infoI. Petrov#, Z. Stankov, J. Stoykova, G. Zlatancheva, S. Vasilev, I. Tasheva¤#, K. Vaseva
¶ UMHAT Acibadem City Clinic, Sofia, Bulgaria# Sofia University, Sofia, Bulgaria¤ UMHAT Sofiamed, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The most common localizations for upper extremity atherosclerosis are the subclavian artery and the brachiocephalic trunk. Significant stenosis of the subclavian artery occurs in 2% of the population and in 7-11% of patients with manifest cardiovascular disease. Revascularization is indicated in symptomatic or asymptomatic patients with coronary disease with planned surgical revascularization. In addition to atherosclerosis, other causes of the appearance of subclavian artery stenosis include dissection, radiation-induced inflammation of the fibromusculature, and various vasculities, especially Takayasu arteritis. The left subclavian artery is about four times more commonly affected than the right. It usually occurs over the age of 50 years and in 1.5-2 times more common in men than in women. Disease of the subclavian artery is usually focal and the lesion is predominantly in the first 2 cm proximal to the origin of the aorta. Between 2016-2021 in the clinic of cardiology and angiology we treated endovascularly 81 patients (41 men and 40 females, median age 64 ± 11) with either intraluminal balloon dilatation and/or primary stent implantation followed by balloon post dilatation. We achieved a high technical success rate (93.8%) and immediate clinical success, with only a few minor complications. 

Keywords
subclavian artery, endovascular, interventional, stent, occlusion, atherosclerosis