Bulgarian Cardiology 28(3): 119-123, doi: 10.3897/bgcardio.28.e89444
Тромбофилия при пациент със синдром на Бъд-Киари
expand article infoВ. Димитрова, И. Петров, Н. Златарева
‡ УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София, България
Open Access
Резюме
Жена на 27 г. се презентира при кардиологичен преглед в тежко общо състояние с генерализирани отоци и артериална хипотония. При проведена преди 2 месеца компютърна томография с контраст се установява тромбоза на долна празна вена и на трите чернодробни вени, или синдром на Бъд-Киари. Допълнителни находки от образното изследване са тромбоза на дясна обща хълбочна вена и тромбоза на бъбречни вени двустранно. Генетични изследвания доказват вродена тромбофилия. Започнатата антикоагулантна терапия не повлиява тромботичните оклузии. При предходна хоспитализация в друг сърдечно-съдов център е проведен неуспешен опит за ендоваскуларна реканализация на долна празна вена чрез югуларен достъп. Пациентката бе хоспитализирана в нашето лечебно заведение за последваща оценка и изграждане на терапевтична стратегия. Лабораторните и неинвазивните изследвания отхвърлиха чернодробна цироза. Ултразвук на коремен отдел установи пълна оклузия на трите чернодробни вени и постхепатална портална хипертония. При установяване на тромбоза на всички чернодробни вени възможен терапевтичен метод беше трансюгуларен интрахепатален портосистемен шънт (ТИПС). Предприе се ендоваскуларна реваскуларизация на долна празна вена с пълно възстановяване на кръвотока дистално чрез десен феморален достъп, като мост към последваща ТИПС процедура, тъй като при пациента отсъстват индикации за чернодробна трансплантация. Основен принос за поставяне на диагнозата имаха: гастроентерологът, специалистът по образна диагностика и хематологът, докато към мултидисциплинарния екип, участващ в изграждане на терапветичния алгоритъм, бяха включени още кардиолог, инвазивен кардиолог и ангиолог. В представения случай решенията на мултидисципликарния екип бяха в основата както на диагностицирането, така и на изграждането на подходяща терапветична стратегия при усложнение на системно заболяване, за което не съществуват общоприети ръководства за поведение.
Ключови думи
тромбофилия, синдром на Бъд-Киари, венозна тромбоза, реваскуларизация, мултидисциплинарна стратегия
Thrombophilia in Budd-Chiari syndrome patient
expand article infoV. Dimitrova§, I. Petrov§, N. Zlatareva§
§ UMHAT Acibadem City Clinic, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
A 27-years old female patient presented with a severe general condition of generalized edema and hypotension. Two months earlier computed tomography imaged thrombosis of the inferior vena cava and the three hepatic veins, or Budd-Chiari syndrome (BCS). Additional findings were thrombosis of the right common iliac vein and thrombosis of the renal veins bilaterally. Genetic testing proved congenital thrombophilia. Anticoagulation therapy did not affect thrombotic occlusions. In another cardiovascular center, an unsuccessful attempt for interventional treatment of the inferior vena cava with a jugular approach was made. The patient was admitted to our hospital for further evaluation and decision on treatment strategy. Laboratory and non-invasive imaging at admission rejected hepatic cirrhosis. An abdominal ultrasound scan demonstrated complete occlusion of the three hepatic veins and post hepatic portal hypertension. When thrombosis of all hepatic veins was detected transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) was an option. An endovascular strategy for inferior vena cava was undertaken and complete revascularization was achieved with the right femoral approach as a bridge to TIPS shunt procedure, since the patient didn’t meet the criteria for liver transplantation. In diagnosing disease, the main contributors were the gastroenterologist, diagnostic imaging specialist, and hematologist, while the multidisciplinary team included also cardiologist, interventional cardiologist, and angiologist. In this case the multidisciplinary decisions played a major role in diagnosing and building an appropriate therapeutic strategy for systemic illnesses and conditions for which medical guidance does not yet have clear guidelines.
Keywords
thrombophilia, Budd-Chiari syndrome, vein thrombosis, revascularization, multidisciplinary strategy