Bulgarian Cardiology 28(3): 7-23, doi: 10.3897/bgcardio.28.e87553
Кардиогенен шок - новости и съвременни терапевтични схеми
expand article infoИ. Петров§, З. Станков§, С. Василев§
‡ Софийски университет, София, България§ УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София, България
Open Access
Резюме
Кардиогенният шок е състояние на нисък сърдечен дебит, дължащ се на сърдечна дисфункция, което води до тежка органна хипоперфузия с тъканна хипоксия и повишен серумен лактат. Представлява тежко усложнение, чиято честота е около 15% от шоковите състояния, като 2-5% са случаите на КШ, възникнал като усложнение на остра сърдечна недостатъчност. Независимо от разнообразната етиология на КШ, до 80% от случаите възникват като усложнение от остър инфаркт на миокарда. Исхемията, която настъпва, води до дисфункция на миокарда със спад на артериалното налягане и последваща хипоперфузия на тъканите. Ключово е навременното лечение на шока в неговия прешоков стадий. Лечението на рефрактерния КШ е комплексно, като се състои от медикаментозна терапия с инотропи и/или вазопресори и механична циркулаторна поддръжка (MCS). Целта на технологичните средства за MCS е да редуцират работата на сърцето и миокардната нужда от кислород, като същевременно поддържат адекватна системна и коронарна перфузия. Има различен набор от дивайси като IABP, Impella, Tandem Heart, V-A ECMO. Целта на този обзор е да се представят новостите в лечението на кардиогенен шок и да се въведе яснота в терапевтичната схема, въз основа на последните налични препоръки и проучвания.
Ключови думи
кардиогенен шок, Impella, IABP, инотропи, вазопресори, усложнения, безопасност
Cardiogenic shock - novelty and emerging therapeutic concepts
expand article infoI. Petrov|, Z. Stankov, S. Vasilev
| Sofia University, Sofia, Bulgaria¶ UMHAT Acibadem City Clinic, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The cardiogenic shock is a state of low cardiac output, primarily due to cardiac dysfunction, which leads to severe organ hypoperfusion with tissue hypoxia and increased lactate levels. It presents a severe complication with a prevalence of around 15% of all forms of shock and 2-5% of the cardiogenic shock is a complications of acute heart failure. Despite the diverse etiology of the cardiogenic shock, up to 80% of the cases are due to acute myocardial infarction. The ischemia, leads to dysfunction of the myocardium cells, which causes a decline in the blood pressure and subsequent tissue hypoperfusion. The most important part is to start the treatment regime as soon as possible in the pre-shock stage. The treatment of refractory cardiogenic shock is complex, as it contains an intravenous therapy with inotropes/vasopressors and mechanical circulatory support (MCS). The MCS devices are supposed to reduce the workload of the heart and the oxygen need of the myocardial cells and in the same time to maintain an adequate coronary and systemic perfusion. There are different MCS devices like IABP, Impella, Tandem Heart, V-A ECMO. The aim of this review article is to present the new trends in the treatment approach to cardiogenic shock and to bring clarity in the treatment regimes, based on the latest studies and guidelines.

Keywords
cardiogenic shock, Impella, IABP, inotropes, vasopressors, complications, safety