Bulgarian Cardiology 28(3): 111-118, doi: 10.3897/bgcardio.28.e86417
Клиничен случай на пациент след COVID-19 и тромб в дясно предсърдие, дълбока венозна тромбоза и белодробна тромбемболия
expand article infoИ. Ташева, М. Милетиева
‡ УМБАЛ Софиямед, София, България
Open Access
Резюме
Въведение: Заболяването от COVID-19 води до мултиорганно засягане, ендотелно възпаление и микро- и макроваскулит, при които може да настъпи тромбоза в малките съдове, в съдове в различни органи, както и в сърдечните кухини. Някои от усложненията може да персистират, което се наблюдава в нашия клиничен случай и това го прави особено интересен. Клиничен случай: Представяме 73-годишен пациент с известно перманентно предсърдно мъждене и прояви на хронична сърдечна недостатъчност, поплитеална флеботромбоза и операция на лява тазобедрена става. 53 дни след доказан положителен тест за COVID-19 поради оплаквания от фебрилитет и кашлица на фона на негативен ваксинационен статус пациентът е хоспитализиран с клиника на лека дихателна недостатъчност и кардиогенен шок. От направените лабораторни изследвания се установиха повишени маркери за възпаление. ЕКГ показа тахиаритмия (170 уд./min) и предсърдно мъждене. ЕхоКГ разкри наличието на ДК-систолна дисфункция, пулмонална хипертония и масивен тромб в дясното предсърдие. С помощта на Доплер се доказа феморопоплитеална тромбоза вдясно, а CT-пулмоангиографията показа данни за масивна двустранна БТЕ. Взе се решение за провеждане на системна фибринолиза, която се понесе без усложнения. По време на хоспитализацията не се установи наличие на неопластично заболяване. Заключение: Този клиничен случай потвърждава високия риск от тромбози вследствие на Ковид инфекция (флеботромбоза, предсърдна тромбоза и масивна двустранна БТЕ) без оптимална антикоагулантна терапия и при прием на антиагрегант около 2 месеца след началото на симптомите.
Ключови думи
COVID-19, дълбока венозна тромбоза, предсърдна тромбоза, белодробна тромбемболия, клиничен случай
A clinical case of a patient after COVID 19 infection and a thrombus in the right atrium, deep phlebothrombosis, and pulmonary embolism
expand article infoI. Tasheva§, M. Miletieva§
§ UMHAT Sofiamed, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Background: The coronavirus disease (COVID-19 disease) leads to multiple organ disease, inflammation of the endothelium, and micro- or macrovasculitis that may result in thrombosis of the small vessels, and thrombosis of vessels in various organs, as well as intracardiac thrombosis. Some of the complications may be long-lasting, as in our case, which makes it particularly interesting to discuss. Case report: We present a 73-year-old male patient with a history of permanent atrial fibrillation and chronic heart failure (II NYHA class), popliteal phlebothrombosis, and surgery of the left hip joint. 53 days after a positive rapid test for Covid 19 performed because of fever and coughing, the patient, who is not vaccinated for Covid 19, was hospitalised at our Department with clinical signs of mild respiratory failure and cardiogenic shock.  The laboratory tests revealed elevated markers of inflammation. The ECG showed tachyarrhythmia (170/min) and atrial fibrillation. The EchoCG displayed evidence of right systolic dysfunction, pulmonary hypertension, and a massive thrombus in the right atrium. The Doppler ultrasonography revealed the presence of right femoropopliteal thrombosis, while the CT-pulmoangiography showed evidence of massive bilateral PE. A decision was made to perform systemic fibrinolysis, which the patient tolerated without complications. During the hospitalisation, the examinations revealed no evidence of an oncological disease. Conclusion: The reported clinical case confirms the high risk of thrombosis due to a COVID-19 infection, such as phlebothrombosis, atrial thrombosis, and massive bilateral PE, in the absence of optimal anticoagulant therapy and against the backdrop of the administration of antiplatelet therapy roughly 2 months after the onset of the COVID-19 symptoms.
Keywords
COVID-19, deep phlebothrombosis, atrial thrombosis, pulmonary embolism, case report