Bulgarian Cardiology 28(2): 123-129, doi: 10.3897/bgcardio.28.e83660
Транскатетърна аортна клапна имплантация чрез трансаортен хирургичен достъп
expand article infoА. Попова, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, Д. Петков, Ф. Абединов, Т. Христова, Ст. Иванов
‡ УМБАЛ „Св. Екатерина“ София, София, България
Open Access
Резюме
Представяме случай на 80-годишна пациентка със симптоматична високостепенна аортна стеноза и известна исхемична болест на сърцето, по повод на която е проведена предходна кардиохирургична реваскуларизация. Пациентката е високорискова за конвенционално кардиохирургично аортно клапно протезиране (SAVR) предвид наличната коморбидност и напредналата ѝ възраст, поради което при нея се предприе стратегия за транскатетърна аортна клапна имплантация (TAVI). Наличната подлежаща генерализирана атеросклероза създаде трудности при избора на подходящ съдов достъп за процедурата. При пациентката се използва трансаортен достъп, който бе техническо предизвикателство, с оглед запазването целостта на функциониращия аортокоронарен байпас при повторната стернотомия. Този клиничен случай демонстрира, че липсата на подходящ трансфеморален достъп за транскатетърно аортно клапно протезиране сам по себе си не е противопоказание за извършване на процедурата, а напротив трябва да служи като стимул за търсене и използване на нови и алтернативни съдови достъпи.
Ключови думи
аортна стеноза, транскатетърна аортна клапна имплантация, трансаортен достъп
Transcatheter aortic valve implantation via transaortic surgical access
expand article infoA. Popova§, D. Trendafilova§, J. Jorgova§, D. Petkov§, F. Abedinov§, T. Hristova§, S. Ivanov§
§ "Sveta Ekaterina" University Hospital for Active Treatment, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

We report a case of an 80-years–old patient with a severe, symptomatic aortic valve stenosis and history of ischemic heart disease, previously treated by coronary artery bypass graft surgery. The patient was contraindicated for conventional surgical aortic valve replacement (SAVR) due to advanced age and underlying comorbidity, therefore transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has been offered. The access options for the procedure were restricted by the underlying generalized atherosclerosis process causing peripheral vessel disease. We have chosen transaortic access for the patient which in that case was the only possible option. The transaortic valve implantation was successful with satisfactory hemodynamic results, improvement in functional class heart failure of the patient and preserving the function and anatomy of the coronary artery bypass graft. This case report demonstrates that the lack of favorable transfemoral access for TAVI should not be a limitation by itself for the procedure, rather than be stimulus for searching and using new and alternative access for it.

Keywords
aortic stenosis, transcatheter aortic valve implantation, transaortic access