Bulgarian Cardiology 28(2): 7-18, doi: 10.3897/bgcardio.28.e82418
TAVI при бикуспидна аортна клапа
expand article infoИ. Н. Димитрова, Ю. Джоргова, П. Симеонов, Хр. Ангелов, Д. Трендафилова
‡ УМБАЛ “Св. Екатерина”, София, България
Open Access
Резюме
Транскатетърната аортна клапна имплантация (TAVI) е утвърден избор за лечение на тежка аортна стеноза (АС) при иноперабилни пациенти или при лица с висок хирургичен риск. Ограничени са доказателствата за безопасността и ефективността на методиката при пациенти с бикуспидна аортна клапа (BAV) – най-честия вроден сърдечен дефект. Пациентите с BAV са били изключвани от рандомизираните клинични проучвания (RCT), сравняващи TAVI с хирургия, поради хетерогенната анатомия при тази нозологична единица и опасенията от незадоволителни процедурни и клинични резултати след TAVI. С подобрението на дизайна на новите генерации устройства, с нарастващия технически опит на екипите и с напредъка в образната диагностика се наблюдават все по-добри резултати и по-малко усложнения, което би могло да е предпоставка за разширяване на индикациите за транскатетърно протезиране при пациенти с BAV АС. В настоящия обзор се представят възможностите за лечение с TAVI на пациенти с BAV, резултатите от налични регистри по отношение на безопасност и ефективност на процедурата и бъдещите перспективи.
Ключови думи
транскатетърна аортна клапна имплантация, аортна стеноза, бикуспидна аортна клапа
TAVI in bicuspid aortic valve
expand article infoI.N. Dimitrova§, J. Jorgova§, P. Simeonov§, H. Angelov§, D. Trendafilova§
§ University Hospital “St. Ekaterina”, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is an established choice for the treatment of severe aortic stenosis (AS) in patients who are deemed inoperable or at high surgical risk. There are limited data for the safety and effi cacy of the method in patients with bicuspid aortic valve (BAV), the most common congenital valve defect. Patients with BAV were excluded from randomized clinical trials (RCTs), comparing TAVI to surgery due to the heterogeneous anatomy of this nosological unit and concerns about unsatisfactory procedural and clinical outcomes after TAVI. With the improvement of the design of the new generations devices, with the growing technical experience of the teams and the progress in the imaging techniques, better results and fewer complications are observed, which could be a prerequisite for expanding the indications for TAVI in patients with BAV. This review presents TAVI treatment options for patients with BAV, the results of available registers in terms of safety and effi cacy of the procedure, and future perspectives.
Keywords
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI), aortic stenosis, bicuspid aortic valve (BAV)