Bulgarian Cardiology 28(2): 69-78, doi: 10.3897/bgcardio.28.e82407
Интервенционалната електрофизиология в България през 2021 година: данни от електронния регистър BG-EPHY
expand article infoЧ. Шалганов, М. Стоянов, В. Трайков§
‡ Национална Кардиологична Болница, София, България§ Аджибадем Сити Клиник Токуда, София, България
Open Access
Резюме
Обзорът представя данни от Националния електронен регистър BG-EPHY за електрофизиологичните катетърни аблации през 2021 г. Материал и методи: Ретроспективно е проучена пълна едногодишна извадка от регистъра BGEPHY. Представени са разпределение на пациентите по пол и възраст, брой процедури, честота на използване на електроанатомичен мепинг (ЕАМ), иригирана аблация и криоаблация, честота на електрофизиологичните диагнози, честота на непосредствен успех, интрапроцедурни усложнения. Резултати: През 2021 г. в 5 електрофизиологични центъра са извършени 872 аблации при 546 мъже (62.6%) и 326 жени (нарастване с 4.4% спрямо предходната година), вкл. 6 пациенти на възраст < 18 год. (0.7%). ЕАМ е използван при 60.9% от аблациите, иригиран катетър – в 55.2%, криобалонен катетър – в 6%, интракардиална ехография – при 4.2%. Най-често е правена изолация на белодробни вени, следвана от аблация на АV нодална риентри тахикардия и типично предсърдно трептене. Непосредственият успех е над 98%, а интрапроцедурните усложнения – под 2%. Заключение. Националният регистър по електрофизиология включва системно и непрекъснато основни данни за аблациите на сърдечни аритмии, извършвани в страната. В условията на продължаваща пандемия от COVID-19 през 2021 г. се отчита леко увеличение в броя на извършените аблации спрямо предходната година. Структурата на дейността се запазва спрямо предходната година. Непосредственият процедурен успех е много висок, а интрапроцедурните усложнения редки.
Ключови думи
инвазивна електрофизиология; катетърна аблация; електроанатомичен мепинг
Interventional electrophysiology in Bulgaria in 2021: data from the electronic registry BG-EPHY
expand article infoT. Shalganov|, M. Stoyanov|, V. Traykov
| National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria¶ Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
This study presents data from the national electronic registry BG-EPHY on electrophysiologic (EP) cardiac ablations in 2021. Material and methods: This is a retrospective study of a full one-year sample of the BG-EPHY registry. Sex and age distribution of the patients, number of ablations, electroanatomic mapping (EAM), irrigated and cryoablations, distribution of different types of arrhythmias, acute procedural success and complications are presented. Results: In 2021 fi ve EP centers performed 872 ablations in 546 men (62.6%) and 326 women (4.4% increase compared to previous year), incl. 6 ablations in pediatric patients (0.7%). EAM was used in 60.9% of the procedures, irrigation catheter was used in 55.2%, cryoballoon catheter – in 6%, and intracardiac echocardiography – in 4.2%. The most common ablation was pulmonary vein isolation, followed by ablation for AV nodal reentrant tachycardia and typical atrial fl utter. The acute success was over 98%, while intraprocedural complications were less than 2%. Conclusion: The national registry of electrophysiology collects systematically and continuously basic data on all ablations of cardiac arrhythmias performed in the country. In 2021, during a continuing COVID-19 pandemic the number of ablations increased slightly compared to the previous year. Distribution of EP procedure types was similar to previous years. Acute success was very high, while intraprocedural complications were rare.
Keywords
invasive electrophysiology; catheter ablation; electroanatomic mapping