Bulgarian Cardiology 28(2): 79-89, doi: 10.3897/bgcardio.28.e82274
Безопасност и ефективност на минималистичния и прецизен подход при транскатетърна аортна клапна имплантация (TAVI) спрямо стандартния
expand article infoИ. Петров, З. Станков, П. Поломски, Ж. Стойкова, А. Чернева, Д. Бойчев, М. Бонев
‡ УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София, България
Open Access
Резюме
От първото приложение при човек през 2002 г. досега транскатетърната аортна клапна имплантация (TAVI) се разви от авангардна технология на бъдещето до метод на избор за високорискови пациенти. С натрупването на все повече доказателства, клиничните ръководства препоръчват TAVI при все по-нискорискови пациенти, благодарение на добрия профил на безопасност и увеличаването на ефективността на методиката. Нарасналата честота на имплантация и натрупаният опит водят до необходимостта от усъвършенстване на техниките за имплантация и до прогресивното им опростяване и стандартизиране. През период от 2013 до 2021 г. в нашият сърдечно-съдов център TAVI е проведена при 208 пациенти. При 141 от тях е използван стандартния подход за имплантация, а при 67 – иновативният минималистичен и прецизен подход. Целта на настоящата статия е да се демонстрира подобряването на резултатите, качеството на живот и комфорт на пациента, както и облекчаването на фармакоикономическото натоварване на здравеопазната система при TAVI. Описан е подробно протоколът за имплантация по минималистичния и прецизен подход, както и за затваряне на съдовия достъп чрез closure device. Доказана е безопасността и ефективността на иновативния подход при TAVI спрямо стандартния. Той има преимуществената роля на използването на радиалната артерия като втори съдов достъп с цел намаляване на съдовите усложнения и кървенето, както и прецизното имплантиране в позиция 0/1 на клапната протеза под високофреквентен пейсинг за редуциране на необходимостта от имплантиране на пейсмейкър. намаляване на паравалвуларна регургитация и редуциране на болничния престой. TAVI се доказа като алтернатива на класическата кардиохирургия при висо-корискови пациенти, а през последните години и при пациенти с умерен и нисък риск. За да се превърне TAVI в рутинна процедура подобно на коронарното стентиране е необходимо нейното опростяване и ускоряване, именно затова минималистичният и прецизен подход при TAVI e бъдещeто на процедурата.
Ключови думи
аортна стеноза, TAVI, минималистичен и прецизен подход
Safety and efficiency of the minimalistic and precise approachfor transcatheter aortic valve implantation (TAVI) comparedto the standard one
expand article infoI. Petrov§, Z. Stankov§, P. Polomski§, J. Stoykova§, A. Cherneva§, D. Boychev§, M. Bonev§
§ Acibadem City Clinic, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Since the first procedure in humans in 2002, transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has evolved from innovative procedure of the future to treatment of choice in high-risk patients with potential to become a routine procedure in the near future. Thanks to the excellent safety profile, the emerging evidence from clinical trials, TAVI has raised its class of recommendation in the guidelines. The constantly upraising frequency of TAVI and the experience gained have led to the need of procedure improvement and standardization. Between 2013 and 2021 208 patients underwent TAVI in our cardiovascular center. The standard approach was used for 141 of them and the minimalistic and precise approach for the rest 67 patients. The main focus of this manuscript is improvement of the procedure results, quality of life and comfort of the patients, while providing a better pharmacoeconomic profile.The minimalistic and precise protocol of implantation and the vascular device closure are thoroughly described. The safety and the efficiency of the minimalistic and precise approach compared to the standard one, which is considered the ”gold standard” are proven. At the same time the minimalistic approach is described as superior to the standard one in using the radial artery as second vascular approach to reduce vascular complications and bleeding. Other advantage of the minimalistic approach is the implantation of the transcatheter aortic valve in position 0/1 while using rapid pacing, to reduce the frequency of pacemaker implantation, reduction of paravalvular leak and reduction of hospital stay. TAVI has proved to be an alternative to surgical aortic valve replacement in high risk patients and in the past years also in intermediate and low risk patients. In order TAVI to become a PCI-like procedure it must be simplified. That is exactly why the minimalistic and precise approach for TAVI is needed and it is the future of the procedure.
Keywords
aortic stenosis, TAVI, minimalistic and precise approach