Bulgarian Cardiology 28(2): 44-58, doi: 10.3897/bgcardio.28.e82154
Обзор на катетър-базирани методи за лечение на митрална регургитация
expand article infoИ. Петров§, А. Чернева, С. Василев, Я. Гецов§, З. Станков
‡ Отделение по кардиология и ангиология, София, България§ Софийски университет, София, България
Open Access
Резюме
В световен мащаб митралната регургитация, или митралната инсуфициенция, е вторият по-честота клапен порок, н алагащ оперативно лечение. При нея се наблюдава абнормно обратно връщане на кръв от лявата камера към лявото предсърдие по време на съкращаване на сърцето. Честотата на митралната регургитация расте в синхрон с удължаването на продължителността на живота и застаряването на световното население. Съществуват два основни типа митрална инсуфициенция според патоанатомията и механизма на развитие – първична (дегенеративна) и вторична (функционална). При първия тип е налице органична увреда на клапата и/или клапния апарат, а при втория – вторична дисфункция на митралната клапа вследствие на увреда в структурата и/или функцията на лявата камера. Златният стандарт за лечение на митралната регургитация е хирургичната интервенция, като през последните години в клиничната практика навлизат и нови високотехнологични транскатетърни методи за лечение. Най-популярният и доказал се с времето метод за лечение при пациенти, неподлежащи на класическа кардиохирургия, е чрез системата за транскатетърна апроксимация edge-to-edge MitraClip. Други ендоваскуларни методи за лечение представляват използването на перкутанна система Pascal (Edwards Lifesciences) и Cardioband чрез транссептален достъп и NeoChord и Harpoon чрез трансапикален достъп.
Ключови думи
митрална инсуфициенция, митрална регургитация, транскатетърно възстановяване, ендоваскуларно лечение, MitraClip, ефективност, безопасност
Overview of the catheter-based methods for treatment of mitralregurgitation
expand article infoI. Petrov|, A. Cherneva|, S. Vasilev|, Y. Gecov, Z. Stankov|
| Department of Cardiology and Angiology, Sofia, Bulgaria¶ Sofia University, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Mitral regurgitation or mitral insuffi ciency is the second most common valve pathology requiring a surgical treatment worldwide. It is characterized by an abnormal return of blood from the left ventricle to the left atrium during the systole. The incidence of mitral regurgitation increases in line with the rise in the life expectancy and the overall aging of the world population. According to the pathoanatomy and the mechanism of development, there are two main types of mitral regurgitation: a primary (degenerative) regurgitation and secondary (functional) regurgitation. In the fi rst type, there is organic damage to the valve and/or the valve apparatus, and in the second type, there is a secondary dysfunction of the mitral valve due to damage to the structure and/or the function of the left ventricle. The treatment of choice for the management of the mitral regurgitation is a surgical intervention. In recent years new high-tech transcatheter methods of treatment have been introduced in clinical practice. The most popular and proven method of treatment in patients who could not undergo classic cardiac surgery is the MitraClip edge-to-edge transcatheter approximation system. Other endovascular methods of treatment are percutaneous plasty device Pascal (Edwards Lifesciences) and Cardioband using transseptal approach, and also NeoChord and Harpoon using transapical approach.
Keywords
mitral insuffi ciency, mitral regurgitation, transcatheter repair, endovascular treatment, MitraClip, effectiveness, safety.