Bulgarian Cardiology 28(2): 111-115, doi: 10.3897/bgcardio.28.e82140
Клиничен случай на ендоваскуларна коронарна реваскуларизация след TAVI
expand article infoП. Поломски, З. Станков, И. Петров, Ж. Стойкова
‡ Аджибадем Сити Клиник, София, България
Open Access
Резюме
Честотата на TAVI процедурите в световен мащаб прогресивно се увеличава. Спада и възрастта на пациентите, кандидати за TAVI, вследствие на което се удължава продължителността на живот. Атеросклеротичната болест (вкл. исхемичната болест на сърцето) и аортната стеноза споделят някой общи рискови фактори и патогенеза, което обяснява честото комбиниране на заболяванията при един и същи пациент. Представяме клиничен случай на успешна перкутанна коронарна интервенция при пациент, представящ се с остър коронарен синдром при предходно имплантирана TAVI протеза.
Ключови думи
PCI, TAVI, ендоваскуларна реваскуларизация след TAVI
Clinical case of endovascular coronary revascularization after TAVI
expand article infoP. Polomski§, Z. Stankov§, I. Petrov§, Zh. Stoykova§
§ Acibadem City Clinic, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
The frequency of TAVI procedures worldwide is progressively increasing. The age of patients applying for TAVI is also declining, as a result of which life expectancy is increasing. Atherosclerotic disease (including ischemic heart disease) and aortic stenosis share some common risk factors and pathogenesis, which explains the frequent combination of diseases in the same patient. We present a clinical case of successful percutaneous coronary intervention in a patient presenting with acute coronary syndrome with a previously implanted TAVI prosthesis.
Keywords
PCI, TAVI, endovascular revascularization after TAVI