Bulgarian Cardiology 28(2): 35-43, doi: 10.3897/bgcardio.28.e82135
Балонна аортна валвулопластика при дегенеративна аортна стеноза
expand article infoП. Поломски, З. Станков, И. Петров, И. Ташева, Г. Добрев
‡ Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, София, България
Open Access
Резюме
Балонната валвулопластика на аортна клапа (BAV) при аортна стеноза се практикува от над 35 години. Първоначалния ентусиазъм, породен от отличния непосредствен хемодинамичен ефект от процедурата, изчезва поради бързата рестеноза на аортната клапа след интервенция. Резултатите от съвременните методи за дефинитивно лечение на аортната клапна стеноза – sAVR и TAVI, са отлични, благодарение на което са здраво залегнали в ръководствата за лечение. Въпреки това BAV има своите индикации при симптомни пациенти, които не са подходящи за дефинитивните интервенции. Настоящата публикация разглежда съвременните индикации за BAV, основните етапи от процедурата, възможните усложнения, както и резултатите от лечението.
Ключови думи
балонна валвулопластика, аортна стеноза, сърдечна недостатъчност
Balloon aortic valvuloplasty in degenerative aortic stenosis
expand article infoP. Polomski§, Z. Stankov§, I. Petrov§, I. Tasheva§, G. Dobrev§
§ Acibadem City Clinic Cardiovascular Center, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Balloon valvuloplasty of the aortic valve (BAV) in aortic stenosis has been practiced for over 35 years. The initial enthusiasm caused by the excellent immediate hemodynamic effect of the procedure disappears due to the rapid restenosis of the aortic valve after intervention. The results of modern methods for defi nitive treatment of aortic valve stenosis – AVR and TAVI are excellent, thanks to which they are fi rmly rooted in treatment guidelines. However, BAV has its indications in symptomatic patients who are not suitable for defi nitive interventions. This publication discusses current indications for BAV, the main stages of the procedure, possible complications, and treatment outcomes.
Keywords
balloon valvuloplasty, aortic stenosis, heart failure