Bulgarian Cardiology 28(1): 51-62, doi: 10.3897/bgcardio.28.e81589
Ангиография при пациенти с вродени сърдечни малформации
expand article infoКипарисия Ненова
‡ Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме

Образните методи на изследване са важна част от диагностичния и терапевтичния процес при пациенти с вродени сърдечни малформации (ВСМ) – оперирани и неоперирани. Ангиографията е метод на избор при по-сложни кардиопатии, при недостатъчна информация от предходни неинвазивни изследвания и при планирано интервенционално лечение. Разчитането на ангиографските образи изисква много опит и задълбочено познаване на анатомията в норма и при отделните ВСМ. Получаването на точна информация е от съществено значение за диагнозата и избора на терапевтичен подход.

Ключови думи
ангиография, вродени сърдечни малформации, ангиографски проекции
Angiography in patients with congenital heart defects
expand article infoKiparisiya Nenova§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Imaging modalities are an important part of the diagnostic and therapeutic process in patients with congenital heart defects (CHD) - operated and non-operated. Angiography is the method of choice for complex cardiac anomalies, when the information from previous, non-invasive studies is insuffi cient and when an interventional treatment is intended. Interpreting angiographic images takes lots of practice and thorough knowledge of normal cardiac anatomy and anatomy of CHD. Obtaining accurate information is essential for the diagnosis and the therapeutic approach.

Keywords
angiography, congenital heart defects, angiographic projections