Bulgarian Cardiology 28(1): 136-143, doi: 10.3897/bgcardio.28.e81454
Сърдечно-съдови усложнения при анорексия нервоза – клиничен случай с преходна лeвокамерна хипертрофия и обструкция в изходния път на камерата
expand article infoПетър Шивачев§, Калина Ганева§|, Дарина Крумова§, Миглена Георгиева§, Петър Петров§
‡ МБАЛ Св. Марина, Варна, България§ Medical University, Varna, Varna, България| УМБАЛ Света Марина, Varna, България¶ УМБАЛ "Св. Марина", Варна, България
Open Access
Резюме
Анорексия нервоза е хранително разстройство с мултисистемен характер, засягащо предимно женския пол в юношеска възраст. Заболяването е потенциално фатално, като водещи са кардиологичните усложнения. Представяме клиничен случай на 16 годишно момиче с анорексия нервоза след психотравма, хоспитализирано в клиниката в крайно тежко, прекоматозно състояние с тегло 26 kg, BSA – 1,12 m2 и BMI – 10,4. На фона на тежки отклонения в хомеостазата са регистрирани брадикардична сърдечна дейност с лeвокамерни екстрас истоли в бигемения и епизод на тахикардия с честота 238 уд./min. Ехокардиографски са установени намалени сърдечни размери и левокамерна мускулна маса, МИ – I+ степен и малък, апикален, перикарден излив. В хода на ехокардиографското проследяване се намери значима хипертрофия на лявата камера с обструкция в изходния и път, при редуцирани камерни размери, без съществена промяна в левокамерната мускулна маса. В резултат на проведеното продължително, комплексно лечение, с участието на екип от специалисти, се постигна изграждането на истинска поведенческа критичност при пациентката, подобрен хранителен толеранс, увеличаване на теглото до 46 kg с BMI – 18,4 и нормализиране на сърдечната анатомия. Сърдечните усложнения при анорексия нервоза са чести, разнообразни и потенциално летални, поради което изискват н асочено кардиологично мониториране и лечение. Левокамерната хипертрофия с обструкция в изходния път на камерата, описана за първи път през 2006 г., е рядко, но потенциално фатално сърдечно усложнение при пациентите с това заболяване.
Ключови думи
анорексия нервоза, сърдечни усложнения, левокамерна хипертрофия
Cardiovascular complications of anorexia nervosa – a clinical case with transient left ventricular hypertrophy and obstruction in the ventricular outflow tract
expand article infoPetar Shivachev#¤, Kalina Ganeva¤#, Darina Krumova#¤, Miglena Georgieva#¤, Petar Petrov#¤
# UMHAT St. Marina, Varna, Varna, Bulgaria¤ Medical University, Varna, Varna, Bulgaria
Open Access
Abstract
Anorexia nervosa is an eating disorder with a multisystemic nature, affecting female adolescents predominantly. The disease is potentially fatal with cardiac complications being the leading cause. We present a clinical case of a 16-year-old girl with anorexia nervosa after a mental trauma, hospitalized in our Clinic in an extremely severe, pre comatose state with weight 26 kg, BSA – 1.12 m2 and BMI – 10.4. On the background of severe abnormalities in homeostasis, bradycardia with left ventricular extrasystoles in bigeminy and episodes of tachycardia with a frequency of 238/min. Echocardiography revealed reduce in the heart size and the left ventricular muscle mass, MI – I + degree and a small, apical pericardial effusion. During the echocardiographic follow-up, there was signifi cant hypertrophy of the left ventricle with obstruction in the  outfl ow tract, with a reduction in ventricular size, without signifi cant change in left ventricular muscle mass. As a result of long-term, comprehensive treatment, with the participation of a team of specialists, the patient achieved true behavioural criticality, improved food tolerance, weight gain up to 46 kg with BMI - 18.4 and normalization of cardiac anatomy. Cardiac complications of anorexia nervosa are common, varied, and potentially lethal and require targeted cardiac monitoring and treatment. Left ventricular hypertrophy with obstruction in the ventricular outfl ow tract, fi rst described in 2006, is a rare but potentially fatal cardiac complication in patients with the disease.
Keywords
anorexia nervosa, cardiac complications, left ventricular hypertrophy