Bulgarian Cardiology 28(1): 34-44, doi: 10.3897/bgcardio.28.e81196
Кардиопулмонален тест с натоварване при деца с вродени сърдечни малформации
expand article infoЛюдмил Симеонов, Димитър Печилков, Анна Кънева
‡ Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме

Оценката на физическия капацитет при пациенти с вродена сърдечна малформация (ВСМ) е от съществено значение за адаптацията на хемодинамиката към кардиопатията и е основен параметър в оценката на качеството на живот. В ежедневната практика част от осъществяваните изследвания се провеждат само в състояние на покой, а някои от тях дори изискват седация. Кардиопулмоналният тест с натоварване (КПТН) позволява оценка на хемодинамичния статус на пациента в хода на натоварване като в допълнение към предоставената информация, като сърдечна честота, ритъм, анализ на ST-сегмента и артериално налягане, КПТН предоставя важна информация за параметри като кислородна консумация, кислороден пулс и отношението на минутната вентилация към образувания въглероден диоксид, които помагат да се опише подробно физиологията на пациента в динамично състояние. Това позволява да се оцени аеробният капацитет и да се разграничат причните за неговото ограничение – сърдечно-съдови, белодробни или детренираност. Обективизирането на физическия капацитет дава основа за вземане на по-добри решения относно плановете за проследяване, препоръките за физическо натоварване и бъдещи интервенции при необходимост. В настоящия обзор ще бъдат разгледани подробно КПТН и неговото приложение при деца с ВСМ.

Ключови думи
Вродени сърдечни малформации; кардио-пулмонален тест с натоварване
Cardiopulmonary exercise testing in children with congenital heart disease
expand article infoLyudmil Simeonov§, Dimitar Pechilkov§, Anna Kaneva§
§ National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Exercise capacity assessment in patients with congenital heart disease (CHD) is essential for cardiovascular adaptation and is a key parameter in quality of life assessment. In daily practice, the majority of tests are performed at rest, and some even require sedation. Cardiopulmonary exercise testing (CPET) allows the assessment of the patient's haemodynamic status during exercise and provides important information about heart rate, rhythm, ST-segment analysis, arterial pressure, and parameters such as oxygen consumption, oxygen pulse and the ratio of minute ventilation to carbon dioxide produced, which helps to describe in detail the physiology of the patient in a dynamic state. This allows for assessment of aerobic capacity and helps to distinguish the causes of its limitation - cardiovascular, pulmonary or deconditioning. Objectification of exercise capacity provides a basis for better decision-making regarding follow-up plans, exercise recommendations and future interventions. This review will discuss in detail CPET and its implementation in children with CHD.

Keywords
Congenital heart disease; Cardiopulmonary exercise testing