Bulgarian Cardiology 28(1): 84-101, doi: 10.3897/bgcardio.28.e81005
Eхокардиографски параметри за разграничаване на балансираните от дебалансираните форми на пълния атриовентрикуларен септален дефект
expand article infoЗорница Василева, Анна Кънева
‡ Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме
Диагнозата на пълния атриовентрикуларен септален дефект (ПАВСД) е изцяло ехокардиографска. При разграничаването на балансираните от дебалансираните форми се използват различни измервания, но всяко от тях има ограничения и не може да се използва самостоятелно. Липсва установен алгоритъм, който да позволява прецизно класифициране на ПАВСД като балансиран или дебалансиран, особено при граничните форми. На базата на протокол, включващ измерване на редица използвани от други изследователи ехокардиографски показатели, ние успяхме да идентифицираме 4 измервания, които приложени в предиктивен модел позволяват правилно определяне на формата на ПАВСД в 97% от случаите. Тези показатели са: ъгъл на входящия кръвоток на дясна и лява камера, входящ кръвоток през лявата атриовентрикуларна клапа, атриовентрикуларен клапен индекс и съотношение между дългите оси на камерите.
Ключови думи
атриовентрикуларен септален дефект, балансиран, дебалансиран, ехокардиография, предиктивен модел
Echocardiographic parameters for differentiation of balanced from unbalanced forms of complete atrioventricular septal defect
expand article infoZornitsa Vassileva§, Anna Kaneva§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The diagnosis of complete atrioventricular septal defect (CAVSD) relies completely on echocardiography. Different measurements can be used for the differentiation of the balanced from the unbalanced forms of the defect but each of them has limitations and cannot be applied separately. There is no established algorithm ensuring precise classifi cation of the CAVSD as balanced or unbalanced, especially in borderline forms. Based on a protocol, including measurements of a series of echocardiographic parameters used by other investigators, we have managed to identify 4 measurements which when applied in a predictive model allow for correct determination of the form of the CAVSD in 97% of the cases. These parameters are: infl ow angle right ventricle/left ventricle, left atrioventricular valve infl ow, atrioventricular valve index, and ratio between the long axes of the two ventricles.

Keywords
atrioventricular septal defect, balanced, unbalanced, echocardiography, predictive model