Bulgarian Cardiology 28(1): 13-23, doi: 10.3897/bgcardio.28.e80979
Жизнен цикъл на семейството – особености при семейства с дете с вродена сърдечна малформация
expand article infoМила Маркова-Сарабашева, Анна Кънева
‡ Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме

Раждането на дете с вродена сърдечна малформация (ВСМ) променя изцяло семейната ситуация. ВСМ е хронично състояние, което от раждането през целия живот е свързано със специфични психологични особености и поставя много предизвикателства. В този обзор са представени основните особености на жизнения цикъл на семейство с дете с ВСМ. Етапите на семейния жизнен цикъл са 6: независим живот, брачна двойка; семейство с деца до училищна възраст; с деца от училищна възраст до зрялост; етап на „празно гнездо”; късен стадий. Всеки се характеризира с различни психологични особености. Третият етап, или появата на дете с ВСМ, се изявява с високо ниво на стрес и тревожност, оформяне и промяна на родителските стилве, отношения с лекари. Водещи за четвъртия етап са постиженията в училище, честите хоспитализации, социалната изолация. Петият етап понякога не настъпва. Шестият е свързан със здравословни проблеми. Първият етап на независимост също е много проблемен и често липсващ. Във втория етап водещи са наследственост, професионална реализация, отношения с партньора. Семейството с ВСМ следва обичайните етапи на жизнен цикъл, но психологичните особености са свързани с наличието на хронично заболяване. Предпочитаните родителски стилове, нивата на тревожност и самооценка се различават от тези, ползвани в семействата без дете с ВСМ. Необходимо е да се разработят тренинги за родители с цел подпомагане на адаптацията и интегриране на болестта в живота на семейството.

Ключови думи
вродена сърдечна малформация, жизнен цикъл, семейство, психологически особености
Family life cycle – features of families with children with congenital heart disease
expand article infoMila Markova-Sarabasheva§, Anna Kaneva§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The birth of a child with congenital heart disease (CHD) completely changes the family situation. CHD is a chronic condition that from birth to life is associated with psychological characteristics and poses many challenges. This review presents the main features of the life cycle of a family with a child with CHD. The stages of a family life cycle are 6: independent living; married couple; family with children up to school age; with children from school age to adulthood; stage of “empty nest”; late stage. Each is characterized by different psychological features. The third stage or the appearance of a child with CHD is manifested by a high level of stress and anxiety, the formation and change of parenting styles, relationships with doctors. School achievements, frequent hospitalizations, and social isolation are leading in the fourth stage. The fi fth stage sometimes does not occur. Sixth is related to health problems. The fi rst stage of independence is also very problematic and often missing. The leading factors in the second stage are heredity, professional realization, and relationships with the partner. The family with CHD follows the usual stages of the life cycle, but the psychological features are related to the presence of chronic disease. Preferred parenting styles, levels of anxiety, and self-esteem differ from those, used in families without a child with CHD. It is necessary to develop training for parents to support the adaptation and integration of the disease in the life of the family.

Keywords
congenital heart disease, family life cycle, family, psychological features