Bulgarian Cardiology 28(1): 63-83, doi: 10.3897/bgcardio.28.e80076
Кардиологично засягане в рамките на COVID-19 при децата: данни от ретроспективен анализ на 10 случая и преглед на литературата
expand article infoЗорница Василева, Анна Кънева, Анна Дашева§, Камелия Генова|
‡ Национална кардиологична болница, София, България§ СБАЛДБ „Проф.Иван Митев“, София, България| УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“, София, България
Open Access
Резюме
Кардиологично засягане при COVID-19 в детската възраст се наблюдава предимно в рамките на мултисистемния възпалителен синдром при децата (multisystem infl ammatory syndrome by children – MIS-C) и по-рядко изолирано, като засегнатите са деца на по-голяма възраст и по-често от мъжки пол. Представяме ретроспективен анализ на 10 деца, хоспитализирани поради кардиологично засягане в рамките на COVID-19 в Клиниката по детска кардиология на Националната кардиологична болница – София. Водещите клинични симптоми са фебрилитет, сърдечна недостатъчност и гастроинтестинални прояви, а характерната лабораторна констелация включва изразена левкоцитоза с екстремно олевяване, значително повишаване на маркерите за възпалителна активност, увеличени нива на тропонина и серологични данни за контакт със SARS-CoV2. Рентгенографията е с данни за кардиомегалия и белодробна хиперволемия, измененията от ЕКГ са разнообразни и включват реполяризационни и ритъмно-проводни нарушения. Ехокардиографията е с данни за дилатация и понижен контрактилитет на лявата камера. Чрез кардиомагнитно-резонансна томография (КМРТ) са установени зони на едем и некроза в миокарда. Възстановяването е бързо след приложение на имуномодулаторна терапия, но измененията в миокарда, констатирани с КМРТ, персистират на 6-ия месец при повечето случаи и дългосрочната прогноза предстои да бъде уточнена. Получените от нас резултати са разгледани в контекста на научните публикации в международните бази данни от последните две години за сърдечно засягане при децата с COVID-19.
Ключови думи
кардиологично засягане, деца, COVID-19, SARS-CoV2, MIS-C, кардио магнитно-резонансна томография (КМРТ)
Cardiаc involvement by COVID-19 in children: retrospective analysis of 10 cases and literature review
expand article infoZornitsa Vassileva, Anna Kaneva#, Anna Dasheva¤, Kameliya Genova«
¶ National Cardiology Hosptial, Sofia, Bulgaria# National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria¤ Specialized Children’s Hospital “Prof. Ivan Mitev”, Sofia, Bulgaria« University Hospital “N. I. Pirogov”, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Cardiac involvement by COVID-19 in children occurs most often as a part of the multisystem infl ammatory syndrome by children (MIS-C) and rarely as an isolated fi nding; affected children are predominantly older males. We present retrospective analysis data of 10 children with myocardial involvement within COVID-19, who were admitted at the Pediatric Cardiology Department of the National Heart Hospital – Sofi a. The main clinical symptoms were fever, heart failure, and gastrointestinal complaints, and the typical laboratory constellation included pronounced leukocytosis with extreme granulocytosis, signifi cant elevation of infl ammatory markers, increased serum troponin levels, and serologic evidence of contact with SARS-CoV2. Chest X-ray showed cardiomegaly and pulmonary hypervolemia; ECG changes were diverse and included abnormal repolarization and rhythm and conduction disturbances. Echocardiography revealed left ventricular dilation with depressed contractility, and cardiac MRI demonstrated myocardial edema and necrosis. Following immunomodulatory treatment, rapid recovery was observed. However, in most cases, the MRI changes persisted 6 months after the onset of symptoms, which makes the long-term prognosis unclear. We have reviewed our results considering the recent publications in the international databases regarding cardiac involvement by COVID-19 in children.

Keywords
cardiac involvement, children, COVID-19, SARS-CoV2, MIS-C, magnetic-resonance imaging