Bulgarian Cardiology 28(2): 130-136, doi: 10.3897/bgcardio.28.e79582
Магнитно-резонансно доказване на MINOCA при подлежаща неисхемична дилатативна кардиомиопатия: клиничен случай
expand article infoХ. Байчев, Е. Костадинова, А. Партенова§, К. Генова§, Ч. Шалганов
‡ Национална кардиологична болница, София, България§ СМДЛОД „Н. И. Пирогов“, София, България
Open Access
Резюме

Миокардният инфаркт без обструктивна коронарна болест (MINOCA) е синдром с разнообразна етиология и непълно изяснена патогенеза, с честота на възникване 5-15% и варираща прогноза. Магнитно-резонансната томография (МРТ) на сърце намира все по-голяма роля в диагностиката на MINOCA и в разграничаването на причините, които са довели до него, като същевременно е и важен предиктор по отношение на прогнозата при тези пациенти. Представяме 40-годишен мъж с клинични, лабораторни и инструментални данни за остър коронарен синдром, усложнен с остра сърдечна недостатъчност. Проведената инвазивна оценка отхвърли обструктивна коронарна болест, както и Takotsubo кардиопатия. В диференциално-диагностичен план се обсъдиха MINOCA и миокардит. За разграничаването им се осъществи МРТ на сърце, което потвърди диагнозата „миокарден инфаркт без обструктивна коронарна болест“.

Ключови думи
MINOCA, миокардит, магнитно-резонансна томография на сърце, дилатативна кардиомиопатия
Magnetic resonance imaging of MINOCA in underlying non-ischemic dilated cardiomyopathy: a case report
expand article infoH. Baychev|, E. Kostadinova|, A. Partenova|, K. Genova, T. Shalganov|
| National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria¶ SMDLOD “N. I. Pirogov”, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA) is a syndrome of diverse etiology and unclear pathogenesis, with an incidence of 5-15% and varying prognosis. Cardiac magnetic resonance imaging (MRI) is playing an increasing role in the diagnosis of MINOCA and in distinguishing the causes that led to it, while being at the same time an important predictor of prognosis in these patients. We present a 40-year-old man with clinical, laboratory and instrumental data for acute coronary syndrome complicated by acute heart failure. The invasive assessment ruled out obstructive coronary heart disease as well as Takotsubo cardiomyopathy. MINOCA and myocarditis were discussed in the differential diagnostic plan. To differentiate them, cardiac MRI was performed, which confi rmed the diagnosis of „myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries“.

Keywords
MINOCA, myocarditis, cardiac magnetic resonance imaging, dilated cardiomyopathy