Bulgarian Cardiology 28(2): 59-68, doi: 10.3897/bgcardio.28.e79181
Серумни биомаркери за пулмонална хипертония
expand article infoЦ. Бонева, Р. Иванова, Г. Златанчева, Д. Василев§, К. Карамфилов
‡ УМБАЛ „Александровска”, София, България§ СБАЛК “Медика кор“, Русе, България
Open Access
Резюме
Налице са значими изследвания и научни разработки, свързани с патофизиологията на пулмоналната хипертония (ПХ), вследствие на което се увеличават възможностите за терапевтичното и повлияване. Традиционните методи за диагностика и мониториране на ПХ включват ехокардиография и дясна сърдечна катетеризация, допълнени от оценка на функционалния клас по NYHA и 6-минутен тест с ходене (6 MWT). Нарастващият брой циркулаторни биомаркери, които се повишават при ПХ може да подпомогне клиницистите както в диагностиката, така и при оценка тежестта на заболяването и отговора от лечението.
Ключови думи
биомаркери, натриуретичен пептид, белодробна хипертония
Serum biomarkers for pulmonary hypertension
expand article infoTs. Boneva|, R. Ivanova|, G. Zlatantcheva|, D. Vasilev, K. Karamfiloff|
| UMHAT “Alexandrovska”, Sofia, Bulgaria¶ SBALK “Medica Cor“, Rousse, Bulgaria
Open Access
Abstract

In the fi eld of development of pathophysiology of pulmonary hypertension, there are growing number of signifi cant recent advances, which leads to new therapeutic agents. Traditional methods of diagnosing and monitoring this condition have comprised echocardiography and right heart catheterization, in addition to functional measures, such as estimation of functional class and the 6-min walk test. An increasing number of biomarkers have been described that are elevated in pulmonary hypertension and which may assist the clinician in diagnosis and in the assessment of disease severity and response to treatment.

 

Keywords
biomarkers, natriuretic peptide, pulmonary hypertension