Bulgarian Cardiology 27(4): 30-39, doi: 10.3897/bgcardio.27.e77297
Аортна регургитация – хемодинамични промени и оценка
expand article infoГалина Златанчева, Ценка Boneva, Кирил Карамфилов, Добрин Василев§
‡ УМБАЛ „Александровска“, София, България§ Medica Cor, Русe, България
Open Access
Резюме
Клапните сърдечни заболявания са водеща причина за нарушения в качеството и продължителността на живот. Епидемиологията им варира значително в целия свят. От изключително важно значение е познаването на хемо- динамичните промени, до които водят. Това позволява правилно изработване на статегия относно бъдещи интер- венции върху клапния апарат. През последните години се отбелязва изключителен напредък в разработването  на различни методики в сферата на оперативно и интервенционалното лечение на клапните заболявания. В този раздел ние се спираме основно на аортната регургитация и нейната значимост.
Ключови думи
клапни болести, съдечна недостатъчност, ехокардиография, аортография
Аortic regurgitation – hemodynamic changes and evaluation
expand article infoGalina Zlatancheva|, Tzenka Boneva|, Kiril Karamfiloff, Dobrin Vasilev#
| Aleksandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria¶ Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria# Medica Cor, Ruse, Bulgaria
Open Access
Abstract

Valvular diseases are a leading cause of morbidity, mortality and impaired quality of life in all over the world with different epidemiology. It is extremely important to know the hemodynamic changes for the proper development of a strategy for future interventions. The recent years shows progress in various methodologies of the field of surgery and interventional treatments of valvular diseases. In this section, we focus mainly on aortic regurgitation and its clinical significance.

Keywords
valve diseases, heart failure, echocardiography, aortography