Bulgarian Cardiology 27(4): 7-15, doi: 10.3897/bgcardio.27.e76672
Преживяемост при пациенти с кардиомиопатии
expand article infoМоника Шумкова, Кирил Карамфилов§, Рая Иванова, Кристина Стоянова, Добрин Василев
‡ УМБАЛ "Александровска", София, България§ УМБАЛ „Александровска“, София, България
Open Access
Резюме
Кардиомиопатиите са хетерогенна група заболявания. Основният патогенетичен механизъм е миокардна увреда, резултат най-често на генетични мутации. Те са една от водещите причини за развитие на сърдечна недостатъч- ност, внезапна сърдечна смърт и животозастрашаващи аритмии. Прогнозата при пациентите с кардиомиопатии се определя основно от наличието или липсата на определени фактори, асоциирани с неблагоприятно протичане, както и от етапа на диагностицирането им. Преживяемостта при отделните видове кардиомиопатии е различна, като водеща причина за повишена смъртност е късното откриване на заболяването и съответно забавеното за- почване на лечение. Основните кардиомиопатии, разгледани в настоящия обзор, са хипертрофична, дилативна, рестриктивна, ЛК некомпактност и аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия.
Ключови думи
кардиомиопатия, сърдечна недостатъчност, преживяемост
Survival of patients with cardiomyopathies
expand article infoMonika Shumkova|, Kiril Karamfiloff|, Raya Ivanova|, Kristina Stoyanova|, Dobrin Vassilev|
| UMHAT "Alexandrovska", Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Cardiomyopathies are a heterogeneous group of diseases. The main pathogenetic mechanism is myocardial damage due to genetic mutations. Cardiomyopathies are one of the leading causes of heart failure, sudden cardiac death, and life-threatening arrhythmias. Certain factors associated with poor prognosis determined the prognosis in this group of patients. Survival in different types of cardiomyopathies depends on the time of diagnosis and initial treatment. The types of cardiomyopathies discussed in this review are hypertrophic cardiomyopathy, dilative cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy, left ventricle non-compaction, and arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.

Keywords
cardiomyopathy, heart failure, survival