Bulgarian Cardiology 27(4): 16-29, doi: 10.3897/bgcardio.27.e76255
Инвазивна хемодинамична оценка при пациенти с кардиомиопатии
expand article infoМоника Шумкова, Кирил Карамфилов, Рая Иванова, Добрин Василев
‡ УМБАЛ "Александровска", София, България
Open Access
Резюме

Инвазивната хемодинамична оценка на сърдечните заболявания придобива все по-голяма роля през последни- те десетилетия. Поради по-широката си достъпност и безопасност неинвазивните техники са основните методи, използващи се за оценка на сърдечната функция. Хемодинамичната оценка чрез сърдечна катетеризация се при- лага за решаване на диагностични проблеми, които не могат да бъдат решени чрез рутинните методики. Този тип изследване трябва да бъде индивидуализирано спрямо конкретните проблеми на всеки пациент и базирано на получените от неинвазивните изследвания резултати. Инвазивната диагностика се използва широко при оценка- та на пациентите с различни сърдечно-съдови заболявания, включително и кардиомиопатии. В настоящия обзор разглеждаме ролята на сърдечната катетеризация, нейните предимства и недостатъци като част от цялостната оценка на пациентите с кардиомиопатии.

 

Ключови думи
кардиомиопатия, инвазивна хемодинамика, сърдечна катетеризация
Invasive hemodynamic assessment of patients with cardiomyopathies
expand article infoMonika Shumkova§, Kiril Karamfiloff§, Raya Ivanova§, Dobrin Vassilev§
§ UMHAT "Alexandrovska", Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Invasive hemodynamic assessment of cardiac diseases has become an important diagnostic tool in recent decades. Non-invasive methods are the main techniques used to assess cardiac function, due to their wider availability. Cardiac catheterization is useful when there are diagnostic problems that cannot be solved with routine methods. Cardiac catheterization should be individualized according to the specific problems of the patient and based on the results from non-invasive methods. Invasive diagnostics is used in the assessment of patients with various cardiovascular diseases, including cardiomyopathies. In this review, we consider the role of cardiac catheterization, its advantages and disadvantages as part of the overall assessment of patients with cardiomyopathies.

 

Keywords
cardiomyopathy, heart failure, survival