Bulgarian Cardiology 27(3): 7-15, doi: 10.3897/bgcardio.27.e73142
Усложнения при сърдечната ресинхронизираща терапия
expand article infoСветослав Йовев, Пейо Живков§, Марина Контева|
‡ УМБАЛ Св. Екатерина, София, България§ УМБАЛ "Св. Екстерина", София, България| УМБАЛ „Дева Мария“, Бургас, България
Open Access
Резюме

Имплантацията на система за сърдечна ресинхронизираща терапия (CРТ) чрез електрод за стимулация на лявата камера през клон на коронарен синус (КС) е утвърден метод на лечение при пациенти с конгестивна сърдечна недостатъчност и асинхронна камерна контракция. Успешната терапия зависи от имплантацията на левокамерен електрод, обикновено в латерален или постеролатерален клон на КС, което технически се оказва по-предизвикателна и тежка процедура в сравнение с имплантацията на еднокухинна или двукухинна система за кардиостимулация. Без опит и подготовка на оператора тази процедура може да се превърне в доста продължителен кошмар и дори да завърши без успех или още по-лошо – с усложнение. По тази причина методите за имплантация на ЛК електрод с фокус върху усложненията при този вид процедура са разгледани в настоящия обзор, базирайки се на световната литература в тази област и на собствения ни опит, който имаме с повече от 4500 процедури за периода 2002-2021 г.

Ключови думи
сърдечна ресинхронизираща терапия, коронарен синус, екстракция на електрод
Cardiac resynchronization therapy system implantation complications
expand article infoSvetoslav Iovev, Peyo Zhivkov, Mariana Konteva#
¶ Sveta Ekaterina Hospital, Sofia, Bulgaria# Deva Maria Hospital, Burgas, Bulgaria
Open Access
Abstract
Cardiac resynchronization therapy (CRT) using coronary sinus (CS) leads is an established method for the therapy of congestive heart failure (CHF) in the case of asynchronous ventricular contractions. Successful therapy depends on the placement of left ventricular leads usually via the coronary sinus (CS), a technically more challenging procedure than regular pacemaker implantations. Without specifi c precautions CRT implantation can be the gateway to a time-consuming nightmare. Therefore, CS lead implantation methods, with a focus on complications, were reviewed according to the literature and our own experience with approximately 4500 procedures from 2002-2021.
Keywords
cardiac resynchronization therapy, coronary sinus, lead extraction