Bulgarian Cardiology 27(3): 103-112, doi: 10.3897/bgcardio.27.e72195
Екстракция на трансвенозни електроди – обобщение на опита на един български център – ретроспективно проучване
expand article infoНиколай Стоянов§, Динко Камбуров, Николай Бонев, Майкъл Протич, Васил Велчев
‡ Университетска болница Света Анна, София, България§ Медицински университет-София, София, България
Open Access
Резюме

Броят на имплантациите на електронни устройства за кардиостимулация постоянно се повишава в световен мащаб. С това респективно се увеличава и броят на пациентите, които имат абсолютни индикации за екстракция на електроди (пейсмейкърни и ICD). Целта на настоящото проучване е да се представят непосредствените и дългосрочните резултати при пациенти след трансвенозна екстракция на електроди, проведена в Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Света Анна“ – София. Материали и методи: Проведено е ретроспективно проучване при пациенти с имплантирано устройство за електрокардиостимулация с давност повече от 1 година, при които е направена екстракция на трансвенозните електроди. Проучени са клиничните и процедурните характеристики, успеваемостта и усложненията с проследяване честотата на реинфекция след процедурата. Резултати: В периода август 2016–май 2021 г. при нас са постъпили 54 пациенти с абсолютна индикация за екстракция на системата за електрокардиостимулация. При проведените 54 процедури са екстрахирани 114 пейсмейкърни и ICD електрода. При 47 процедури (87%) е постигнат пълен технически успех с премахване на всички електроди, а при 53 (98,1%) – клиничен успех на процедурата. Регистрирани са 2 големи перипроцедурни усложнения (3,7%), изискващи спешна кардиохирургична интервенция. При направеното проследяване се установява много ниска честота на повторна инфекция – само при 1 пациент (1.9%). Изводи: Екстракцията на трансвенозни електроди е ефективна и безопасна процедура. Изграждането на специализиран център с организирана програма за екстракция на електроди е от ключово значение за постигането на добри непосредствени и дългосрочни резултати. 

Ключови думи
електрокардиостимулатор; инфекция; екстракция на трансвенозни елекроди, пейсмейкър
Transvenous lead extraction – summary of the experience of a single Bulgarian center – a retrospective study
expand article infoNikolay Stoyanov|, Dinko Kamburov|, Nikolay Bonev|, Mihail Protich|, Vasil Velchev|
| University hospital Saint Anna, Sofia, Bulgaria¶ Medical university-Sofia, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

There has been increased rate of cardiac implantable electronic devices (CIED) implanted worldwide. Respectively the numbers of patients with absolute indications for lead extraction (pacemaker and ICD) grow up exponentially. The aim of our study is to present the initial experience and long-term results of pacemaker and ICD lead extraction in patients treated in Cardiology department of University hospital “Sveta Anna” Sofi a. Material and Methods: Retrospective study was performed of patients with CIED implanted greater than 1 year and indications for lead extraction. Clinical and procedural characteristics, success rate, complications rate, and reinfection rate data were collected and analyzed. Results: In the period August 2016 to May 2021, a total of 54 patients were admitted to our department with an absolute indication for lead extraction. A total of 114 pacemakers and ICD electrodes were extracted during 54 procedures. In 47 patients (87%) was shown complete technical success with removal of all hardware and in 53 patients (98.1%) clinical success of the procedure was found. The incidence of major periprocedural complications requiring urgent cardiac surgery in our series was 2 (3.7%). Follow-up revealed a very low recurrence infection rate – only 1 patient (1.9%). Conclusion: Lead extraction is a safe and effective procedure. The establishment of a specialized center with an organized system for lead extraction is key in achieving excellent short- and long-term results.

Keywords
implantable electronic devices (CIED), infection, lead extraction, pacemaker