Bulgarian Cardiology 27(2): 7-11, doi: 10.3897/bgcardio.27.e71683
Стълбовете на доказателствата са гаранция за бъдещите открития относно сърдечната недостатъчност
expand article infoMarc A. Pfeffer
‡ Brigham and Women's Hospital, and Harvard Medical School, Boston, Съединени Американски щати
Open Access
Резюме
Стълбовете на доказателствата са гаранция за бъдещите открития за СН
Ключови думи
сърдечна недостатъчност/лечение, заболяемост и смъртност, фармакологични агенти, бъдещи усилия
Pillars of evidence support future heart failure discoveries
expand article infoMarc A. Pfeffer§
§ Brigham and Women's Hospital, and Harvard Medical School, Boston, United States of America
Open Access
Abstract
Pillars of evidence support future heart failure discoveries
Keywords
heart failure/treat, morbidity and mortality, pharmacologic agents, future efforts