Bulgarian Cardiology 27(3): 88-98, doi: 10.3897/bgcardio.27.e71365
Левопредсърдна тромбоза при пациенти с предсърдно мъждене на фона на непрекъсната орална антикоагулация
expand article infoБоян Кунев, Биляна Богданова, Перо Попески, Чавдар Шалганов
‡ Национална Кардиологична Болница, София, България
Open Access
Резюме

Предсърдното мъждене (ПМ) е най-честата аритмия при възрастни и при наличие на рискови фактори, изисква трайна антикоагулантна терапия. Въпреки това при немалък дял от пациентите се установява наличие на левопредсърдна (ЛП) тромбоза на фона на перорална антикоагулантна терапия. Целта ни беше да установим честотата на ЛП тромбоза на фона на непрекъснат орален антикоагулант (ОАК) при пациенти с ПМ и да установим демографски, клинични, ехокардиографски и компютър-томографски параметри, които се асоциират с нея. Материал и методи: Ретроспективно са проучени 702 хоспитализации при 582-ма пациенти (397 мъже, 68,2%) с ПМ и/или предсърдно трептене, приемали непрекъснато ОАК за поне 3 седмици и оценени за наличие на ЛП тромбоза посредством трансезофагеална ехокардиография и/или компютърна томография на сърце. При статистическите анализи приехме за сигнификантна вероятностна стойност p ‹ 0,05. Резултати: Установи се честота на ЛП тромбоза в 6,2% от пациентите, без значима разлика между лекуваните с директен ОАК (ДОАК) и тези, приемащи аценокумарол (ВКА). Установи се асоциация между непристъпeн характер на аритмията и откриването на ЛП тромб, OR 0,369, 95% CI 0,159-0,857, p = 0,02. При пациенти, приемащи ВКА, субтерапевтичен INR се установи при 30,7%, докато при пациенти, приемащи ДОАК, дозата е била твърде ниска при 9,7%, OR 4,1, 95% CI 2,7-6,23, р ‹ 0,001. Не бе намерена сигнификантна връзка между морфологичния тип на ЛП ухо и наличието на ЛП тромбоза. В рамките на проследяване с медиана 30 дни нов инсулт/транзиторна исхемична атака (ТИА)/системен емболизъм (СЕ) се установи при 7 пациенти (1,34%), нито един от които не е имал ЛП тромбоза. Заключение: Честотата на ЛП тромбоза в проучената кохорта български пациенти е съпоставима с данните от литературата и изглежда няма връзка с вида на ОАК. Честотата на мозъчен инсулт/ТИА/СЕ е ниска на фона на непрекъсната орална антикоагулация при краткосрочно проследяване, като липсва асоциация между наличната ЛП тромбоза и последващ тромбоемболичен инцидент. 

Ключови думи
предсърдно мъждене, мултидетекторна компютърна томография, трансезофагеална ехокардиография
Left atrial thrombosis in patients with atrial fibrillation during uninterrupted oral anticoagulation
expand article infoBoyan Kunev§, Bilyana Bogdanova§, Pero Popeski§, Tchavdar Shalganov§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Atrial fi brillation (AF) is the most common arrhythmia in adults and requires permanent anticoagulation in the presence of risk factors. Left atrial (LA) thrombus is found in a signifi cant minority of patients despite anticoagulant treatment. We aimed to estimate the prevalence of LA thrombosis on uninterrupted oral anticoagulation (OAC) in AF patients and to determine associated demographic, clinical, echocardiographic and tomographic parameters. Material and methods: We present retrospective study of 702 hospitalizations in 582 patients (397 males, 68.2%) with AF and/or atrial fl utter on uninterrupted OAC for at least 3 weeks, assessed for LA thrombosis with transoesophageal echocardiography and/or cardiac computed tomography. Probability value of p ‹ 0.05 was considered signifi cant for all statistical analyses. Results: The prevalence of LA thrombosis was 6.2%, without signifi cant difference between patients on direct OAC (DOAC) or acenocoumarol (VKA). Non-paroxysmal arrhythmia was signifi cantly associated with LA thrombus, OR 0.369, 95% CI 0.159-0.857, p = 0.02. The proportion of patients on VKA with subtherapeutic INR was signifi cantly higher (30.7%), than the proportion of patients receiving too low dose of DOAC (9.7%), OR 4.1, 95%, CI 2 CI 2.7-6.23, р ‹ 0.001. No association was found between the LA appendage morphology type and the presence of LA thrombus. During a median follow-up of 30 days new stroke/transitory ischemic attack (TIA)/systemic embolism (SE) was registered in seven patients (1.34%), none of them with LA thrombus. Conclusion: The prevalence of LA thrombosis in the studied cohort is comparable to the published data and seemingly had no association with the OAC type. The incidence of stroke/TIA/SE was low on uninterrupted oral anticoagulation during short-term follow-up and there was no association between the presence of LA thrombus and thromboembolic event on follow-up. 

Keywords
atrial fibrillation; multi-detector computed tomography, transoesophageal echocardiography