Bulgarian Cardiology 27(3): 55-68, doi: 10.3897/bgcardio.27.e71311
Анатомични варианти на белодробния венозен дренаж и отношението им към рецидивите на предсърдно мъждене след електрическа изолация на белодробните вени
expand article infoСветла Динева, Милко Стоянов, Анелия Партенова, Боян Кунев, Виктория Стоянова, Чавдар Шалганов
‡ Национална Кардиологична Болница, София, България
Open Access
Резюме

Анатомични варианти на белодробния венозен дренаж в лявото предсърдие се откриват често. Съобщават се разнопосочни резултати относно влиянието на вариантната анатомия върху рецидивите на предсърдно мъждене (ПМ) след катетърна аблация. Поставихме си за цел да изследваме честотата на различните анатомични варианти на белодробния венозен дренаж и връзката им с документирани рецидиви на ПМ след аблация. Материал и методи: Ретроспективно проучване на пациенти с ПМ, при които е извършена радиофреквентна изолация на белодробните вени след предварително направена мултидетекторна компютърна томография на сърцето с контраст. Проучени са клинични и процедурни характеристики, вид и честота на анатомичните варианти на вено-атриалното свързване и връзката им с рецидиви на ПМ. Резултати: Проучени са 177 пациенти (112 мъже, 63,3%) с ПМ, от които 148 (83,6%) с пристъпно ПМ. Вариантна анатомия се откри в 91 пациенти (51,4%). В 20,9% се установи общ ляв ствол, в 23,2% – повече или по-малко от две десни вени, а в 7,3% – вариетети едновременно за десните и левите вени. Между групите с нормална и вариантна анатомия не се откриха разлики в клиничните и процедурните характеристики. Рецидивите на ПМ и връзката им с белодробната венозна анатомия бяха проучени при 104 пациенти с проследяване ≥ 3 месеца. Не се откри значима връзка между наличието на вариантна анатомия и рецидивите на ПМ в слепия период след аблация, OR = 0,864, 95% CI = 0,397 – 1,88, p = 0,843, нито след изтичането му, OR = 1,12, 95% CI = 0,5 – 2,5, p = 0,839. Регресионният анализ на Сох не показа разлики в преживяемостта без рецидив на ПМ независимо от анатомичния вариант на белодробния венозен дренаж, HR = 1,09, 95% CI = 0,58 – 2,05, p = 0,779. Заключение: В местна популация пациенти с ПМ честотата на вариантен белодробен венозен дренаж е малко над 50%. Не се установи връзка между вариантната анатомия и честотата на рецидиви на ПМ след първа изолация на белодробните вени.

Ключови думи
белодробни вени; мултидетекторна компютърна томография; катетърна аблация; предсърдно мъждене
Anatomic variants of pulmonary venous drainage and their relation to recurrences of atrial fibrillation after pulmonary vein isolation
expand article infoSvetla Dineva§, Milko Stoyanov§, Aneliya Partenova§, Boyan Kunev§, Victoria Stoyanova§, Tchavdar Shalganov§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Anatomical variants of pulmonary venous drainage in the left atrium are often found. Divergent results have been reported on the impact of variant anatomy on atrial fi brillation (AF) recurrence after catheter ablation. We aimed to study the frequency of different anatomical variants of pulmonary venous drainage and their relationship with documented recurrences of AF after ablation. Material and methods: A retrospective study of patients with AF in whom radiofrequency pulmonary vein isolation was done after previously performed cardiac contrast-enhanced multidetector computed tomography. Clinical and procedural characteristics, type and frequency of anatomical variants of the veno-atrial junction and their association with AF recurrences were studied. Results: One hundred seventy-seven patients (112 men, 63.3%) with AF were studied, of which 148 (83.6%) with paroxysmal AF. Variant anatomy was found in 91 patients (51.4%). In 20.9% there was a common left trunk, in 23.2% – more or less than two right-sided veins, and in 7.3% – variations for both right and left veins. No differences in clinical and procedural characteristics were found between the groups with normal and variant anatomy. Recurrences of AF and their association with pulmonary venous anatomy were studied in 104 patients with follow-up ≥ 3 months. No signifi cant relation was found between the presence of variant anatomy and AF recurrences within the blinding period after ablation, OR = 0.864, 95% CI = 0.397 – 1.88, p = 0.843, nor afterwards, OR = 1.12, 95% CI = 0.5 – 2.5, p = 0.839. Cox regression analysis showed no differences in AF recurrence-free survival regardless of the anatomical variant of pulmonary venous drainage, HR = 1.09, 95% CI = 0.58 – 2.05, p = 0.779. Conclusion: In this local population of patients with AF, the incidence of variant pulmonary venous drainage is just over 50%. No association was found between variant anatomy and the rate of AF recurrences after fi rst pulmonary vein isolation.

Keywords
pulmonary veins; multidetector computed tomography; catheter ablation; atrial fibrillation