Bulgarian Cardiology 27(3): 69-87, doi: 10.3897/bgcardio.27.e71177
Сърдечни имплантируеми електронни устройства в България: данни от електронния регистър BG-Pace за периода 2019-2021
expand article infoВасил Трайков, Светослав Йовев§, Борислав Борисов|, Ивайло Кожухаров, Момчил Маринов, Васил Велчев#
‡ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София, България§ УМБАЛ Св. Екатерина, София, България| МБАЛ Тракия, Стара Загора, България¶ Национална кардиологична болница, София, България# УМБАЛ Света Анна, София, България
Open Access
Резюме

Настоящата разработка представя анализ на дейността по електрокардиостимулация в България през 2019, 2020 и 2021 година на базата на данни от национален регистър на имплантираните пациенти. Материали и методи. Данните, въведени в регистъра BG-Pace за периода м .08-2019 – м. 06.2021 са изследвани ретроспективно. Анализирани са демографски данни на пациентите, типа процедура, типа устройство, режима на стимулация, етиологията, симптомите и ЕКГ образа преди имплантацията. Направен е и анализ на броя имплантации при различните типове устройства и обема дейност на центрове и оператори. Резултати. За изследвания период са имплантирани 6949 устройства от 47 оператори в 28 центъра. Възрастта на пациентите при имплантацията е била 75 (IQR 68-81, 21-103) години за мъжете и 77 (IQR 71-82, 17-98) години за жените, Р ‹ 0,05. Най-голям брой имплантации са осъществени във възрастовата група 70-79 години. Основен дял заемат антибрадикардните стимулатори, от които за периода м.08.2019-м.08.2020 г. са имплантирани общо 486,7/милион, а за периода м. 08.2020-м. 06.2021 г. този брой е 353,9/милион. Броят на имплантираните кардиовертер-дефибрилатори нараства за периода 08.2020-06.2021 г. спрямо предходния период – от 14,1 на 20,1/милион, а броят имплантирани устройства от всички типове спада по време на двете епидемични вълни от КОВИД-19. Средният брой имплантации за център за целия период е 232,3 ± 204 (2-705), а за оператор – 148±139,1 (2-660) устройства. Преобладават имплантациите на двукухинни устройства, чийто дял е 65,8% при АV блок І и ІІ степен, 63,5% при пълен АV блок, 59,8% при нарушения на вътрекамерната проводимост и 60,9% при синдрома на болния синусов възел. Режимите, позволяващи предсърден сензинг демонстрират превъзходство – над 55% при всички проводни нарушения. Налице е значимо (Р ‹ 0,001) нарастване на дяла на VVІ режима с нарастване на възрастта. Заключение. Националният регистър BG-Pace включва системно въведени клинични, демографски и процедурни данни на имплантираните пациенти. Демонстрира се нисък брой имплантации в сравнение със средното европейско ниво като се забелязва значим спад по време на двете вълни на пандемията от КОВИД-19. 

Ключови думи
електрокардиостимулатор, имплантируем кардиовертер-дефибрилатор, система за ресинхронизираща терапия, обем имплантации, режим на стимулация, регистър
Cardiac implantable electronic devices in Bulgaria: results from the electronic registry BG-Pace for the period 2019-2021
expand article infoVassil Traykov¤, Svetoslav Iovev«, Borislav Borisov», Ivaylo Kozhuharov˄, Momchil Marinov¤, Vasil Velchev˅
¤ Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria« Sveta Ekaterina Hospital, Sofia, Bulgaria» MHAT Trakiya, Stara Zagora, Bulgaria˄ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria˅ UMHAT Sveta Anna, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The current study analyses the activity in cardiac pacing in Bulgaria in 2019, 2020 and 2021 based on data derived from a national registry of patients with cardiac electronic implantable devices (CIEDs). Materials and methods. Data from the national registry BG-Pace in the period 08.2019-06.2021 was retrospectively studied. Demographic data, procedure and device type, pacing mode, etiology, symptoms, preimplantation ECG, number of implantations and centre and operator volumes were analysed. Results. Six thousand nine hundred forty-nine devices were implanted by 47 operators in 28 centres for the study period. Median age was 75 (IQR 68-81, 21-103) years in males and 77 (IQR 71-82, 17-98) years in females, P ‹ 0.05. The largest number of devices were implanted in the age group 70-79 years. The most commonly implanted CIEDs were antibradycardia devices with a total of 486.7/million implantations for the period 08.2019-08.2020 and 353.9/million for the period 08.2020-06.2021. Implanted cardioverter-defibrillators demonstrated a growth from 14.1/million to 20.1/million in the period 08.2020 – 06.2021. The number of all implantations dropped signifi cantly during the two epidemic waves of COVID-19. The mean number of implantations per centre and per operator for the whole period was 232.3±204 (2-705) and 148±139.1 (2-660), respectively. Dual chamber device implantations were more prevalent, representing 65.8% of implantations in AV block I and II degree, 63.5% in complete AV block, 59.8% in intraventricular conduction disturbances and 60.9% in sick sinus syndrome. Pacing modes with atrial sensing represented more than 55% of the implantations for all indications. Increasing age was associated with signifi cantly more common use of VVI pacing mode (P ‹ 0.001). Conclusion. The national registry BG-Pace includes systematic clinical, demographical and procedural data for CIED implantations in Bulgaria. Results demonstrate lower number of implantations compared to the average European volume. There was a signifi cant drop in the implantation rate during the two waves of COVID-19. 

Keywords
pacemaker, implantable cardioverter-defibrillator cardiac resynchronization therapy, implantation volume, pacing mode, registry