Bulgarian Cardiology 27(2): 60-64, doi: 10.3897/bgcardio.27.e70144
Hовите глюкозопонижаващи лекарства при болните със сърдечна недостатъчност и захарен диабет
expand article infoПламен Гацов
‡ Медицински университет - Плевен, Плевен, България
Open Access
Резюме
Сърдечно-съдовите заболявания са една от основните причини за смъртност за страните от Европа и Северна Америка. Сърдечната недостатъчност (СН) и захарният диабет (ЗД) са широко разпространени заболявания, които стават по-чести със застаряването на населението в тези региони. Алгоритъмът за лечение на СН през последните 2 десетилетия включи няколко нови медикамента. SGLT-2-инхибиторите (дапаглифлозин, емпаглифлозин и канаглифлозин) са нов клас противодиабетни лекарства, които имат положителен ефект върху сърдечно-съдовите усложнения при болните както със, така и без ЗД. Основните проучвания, използващи тези медикаменти при тази група болни, както и някои от вероятните механизми, отговорни за техните ефекти, са обект на обзора.
Ключови думи
сърдечна недостатъчност, сърдечно-съдови усложнения, SGLT-2 инхибитори
New glucose-lowering drugs in patients with heart failure
expand article infoPlamen Gatzov§
§ Medical University - Pleven, Pleven, Bulgaria
Open Access
Abstract
The cardiovascular diseases are one of the main causes of mortality in the countries of Europe and North America. The heart failure (HF) and diabetes mellitus (DM) are widely spread diseases that become more frequent with the population aging in those regions. The algorithm of HF treatment in the last two decades includes several new medications. The SGLT-2 inhibitors (dapaglifl ozin, empaglifl ozin and canaglofl ozin) are new class anti diabetic medications which have positive effect on cardiovascular complications in patients with and without DB. The main trials using those medications in this group of patients and the most probable mechanisms, responsible for their effects, are the topic of this review.
Keywords
heart failure, cardio vascular complications, SGLT-2 inhibitors