Bulgarian Cardiology 27(2): 66-71, doi: 10.3897/bgcardio.27.e69610
"Сивата" зона в лечението на сърдечната недостатъчност – когато пациентът пита, а препоръките мълчат
expand article infoИскра Байрактарова, Цветана Кътова
‡ Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме
Сърдечната недостатъчност (СН) се превръща във все по-голяма част от ежедневната кардиологична практика. Натрупването на разнопосочни знания за фенотипното разнообразие, както и за терапевтичното повлияване на различните варианти на СН води до динамично преосмисляне както на използваните класификации, така и на доказаните и официално препоръчвани терапевтични схеми. Понастоящем липсата на ясни препоръки за оптимална медикаментозна терапия при пациентите със сърдечна недостатъчност с междинна фракция на изтласкване (СНмФИ), както и обичайно сложната им съпътстваща патология поставят много въпроси пред клинициста. Разрешаването им и постигането на клинична стабилизация на пациента често са въпрос на добро познаване на съвременните научни постижения в областта, на творчески подход в диагностиката и терапията и на интердисци-плинарна грижа и проследяване. Представяме случай на пациентка със СНмФИ с често срещан клиничен облик и предлагаме вариант на медикаментозна стратегия.
Ключови думи
сърдечна недостатъчност с междинна фракция на изтласкване, оптимална медикаментозна терапия, сакубитрил/валсартан, SGLT2 инхибитор
Тhe uncharted middle ground – when the patient asks, but the guideliness don’t answer
expand article infoIskra Bayraktarova§, Tzvetana Katova§
§ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Heart failure takes up an increasing portion of everyday cardiology practice. The accumulation of knowledge about the range of phenotypes and the therapeutic responses across the spectrum of heart failure leads to dynamic reconsideration of the best classifi cation schemes and also of the offi cially recommended therapeutic guidelines. At the moment the lack of clearly structured therapy recommendations for patients with heart failure with mid-range ejection fraction (HFmrEF) poses a lot of questions before the clinician. Their answers, as well as the patient’s clinical stabilization, require a high level of fl uency in latest clinical practices, creative usage of diagnostics and available therapeutics, and competent interdisciplinary long-term follow up. We present a case report of a patient with a relatively typical clinical profi le and suggest a possible therapeutic strategy.

Keywords
heart-failure with mid-range ejection fraction, optical medical treatment, sacubitril/valsartan, SGLT2 inhibitors