Bulgarian Cardiology 27(2): 17-36, doi: 10.3897/bgcardio.27.e69589
Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване – началото
expand article infoБранимир Каназирев
‡ Медицински център „Сана Медик“, Варна, България
Open Access
Резюме
През тези повече от 20 години на еволюция в разбиранията на механизмите на сърдечната недостатъчност (СН) със запазена фракцияна изтласкване (ФИ) съществуваше богато терминологично многообразие, включващо „диастолна сърдечна недостатъчност“, „сърдечна недостатъчност със запазена систолна функция“ и „сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване“. Като дефиниция последният термин „сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване“ се оказа най-подходящ и бе приет като най-правилен, тъй като наличието на диастолна дисфункция не е уникално за тази група, а и при тези пациенти съществува, макар и субклинично и дискретно нарушение в лонгитудиналната систолна функция на лявата камера на фона на запазена фракция на изтласкване. Проблемът обаче не е в стойността на изтласната фракция или в парадокса от съчетанието на добре функционираща лява камера и класическа симптоматика на сърдечна недостатъчност, а в неповлияването на прогнозата на тези пациенти по начина, по който това става при пациентите със потисната ФИ. За разлика от пациентите със сърдечна недостатъчност с редуцирана фракция на изтласкване, прогнозата и резултатите при пациентите със СН със запазена ФИ не бележат очакваните резултати и до момента няма достатъчно ефективни и обещаващи терапии.
Ключови думи
сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, сърдечна недостатъчност със редуцирана фрак-ция на изтласкване
Heart failure with preserved ejection fraction – onset
expand article infoBranimir Kanazirev§
§ Medical Center "Sana Medic", Varna, Bulgaria
Open Access
Abstract

During these more than 20 years of evolution in understandings of the mechanisms of heart failure (HF) with preserved fractional ejection, there has been a rich variety of terminology, including „diastolic heart failure“, „heart failure with preserved systolic function“ and „heart failure with preserved fraction“. By defi nition, the latter term “ejection fraction-induced heart failure” proved to be the most appropriate and was accepted as the most correct, as the presence of diastolic dysfunction is not unique only to this group and exists in these patients, albeit subclinically and discrete disturbance in the longitudinal systolic function of the left ventricle against the background of the preserved ejection fraction. The problem, however, is not in the value of the ejection fraction or in the paradox of the combination of a well-functioning left ventricle and classic symptoms of heart failure, but in the non-infl uence of the prognosis of these patients in the way it is in patients with suppressed EF. Unlike patients with heart failure with a reduced ejection fraction, the prognosis and results in patients with HF with preserved EF do not mark the expected results and so far there are not enough effective and promising therapies.

Keywords
heart failure with preserved ejection fraction, heart failure with reduced ejection fraction