Bulgarian Cardiology 27(2): 38-59, doi: 10.3897/bgcardio.27.e68450
Kакво ново при остра сърдечна недостатъчност?
expand article infoЙото Йотов§
‡ Университетска болница Света Марина, Varna, България§ Медицински университет проф. Д-р П. Стоянов, Varna, България
Open Access
Резюме
Острата сърдечна недостатъчност (ОСН) е неразривна част от хода на хронично заболяване, каквото представлява СН. Тя може да е инициална или декомпенсирана хронична СН, като това разделение се оспорва в новата универсална дефиниция на СН. Разгледани са основни и нови диагностични методи, които да помогнат на лекаря в търсене на точната причниа за диспнея и за дефиниране на болните с повишен риск от неблагоприятен изход. Обсъждат се треапевтичните възможности за повлияване на ОСН през последните години с успехите и неуспехите. Прави се заключение, че ОСН е клиничен синдром с все още висока смъртност и честота на рехоспитализациите, чието ранно диагностициране и лечение може да повлияе благоприятно прогнозата. 
Ключови думи
остра сърдечна недостатъчност, биомаркери, конгестия, съобразена с ръководствата терапия
What are the novelties in acute heart failure?
expand article infoYoto Yotov|
| University Hospital St Marina, Varna, Bulgaria¶ Medical University Prof Dr P Stoyanov, Varna, Bulgaria
Open Access
Abstract

Acute heart failure (AHF) is an integral part of the course of chronic disease, such as HF. It can be initial de novo or acutely decompensated chronic HF, but this cardinal division is contested in the new published universal defi nition of HF. Basic and newer diagnostic methods are considered in this review to help the medical professionals in fi nding the exact reason for dyspnea and to defi ne patients at increased risk of adverse outcomes. The therapeutic possibilities for managing AHF in recent years with their successes and failures are discussed. It is concluded that AHF is a clinical syndrome with still high mortality and rehospitalization rates and that the timely diagnosis and treatment may favourably affect the prognosis.

Keywords
acute heart failure, biomarkers, congestion, guidelines lead medical therapy