Bulgarian Cardiology 27(2): 72-77, doi: 10.3897/bgcardio.27.e67905
Oстър коронарен синдром със ST-елевация вследствие на подостра инстент тромбоза в хода на COVID-19 инфекция
expand article infoЖеня Маринова§, Светослава Славчева§, Атанас Ангелов§, Веселин Вълков
‡ Медицински университет - Варна, Варна, България§ УМБАЛ "Св. Марина" Варна, Варна, България
Open Access
Резюме
Представяме случай на 75-годишен мъж с проведена първична перкутанна коронарна интервенция в хода на остър миокарден инфаркт със ST-елевация, който 12 дни по-късно е хоспитализиран с COVID-19 пневмония. По-късно пациентът реализира повторен остър коронарен синдром със ST-елевация в същата зона в резултат на инстент тромбоза. Регистрирани са преходни атриовентрикуларни проводни нарушения преди и след провеждането на коронарната ангиография. Обсъждат се възможните причинно-следствени връзки между COVID-19 инфекцията и настъпилата инстент тромбоза, както и подлежащите патофизиологични механизми.
Ключови думи
инстент тромбоза, коронавирус, остър миокарден инфаркт
Acute coronary syndrome with ST-segment elevation caused by in-stent thrombosis in the setting of COVID-19 infection
expand article infoZhenya Marinova|, Svetoslava Slavcheva|, Atanas Angelov|, Veselin Valkov|
| Medical University of Varna, Varna, Bulgaria¶ UMBAL Sv. Marina, Varna, Bulgaria
Open Access
Abstract

We present a case of a 75-year-old male who underwent percutaneous coronary intervention in the setting of acute myocardial infarction with ST-segment elevation and who was hospitalized 12 days afterwards with COVID-19 pneumonia. Later the patient presented himself again with acute coronary syndrome with ST-segment elevation in the same region due to in-stent thrombosis. Transient atrioventricular conduction disorders were registered before and after the percutaneous coronary intervention. Possible pathophysiological mechanisms of the in-stent thrombosis following COVID-19 infection are discussed.

Keywords
in-stent thrombosis, coronavirus, acute myocardial infarction