Bulgarian Cardiology 27(3): 16-23, doi: 10.3897/bgcardio.27.e67571
Сърдечно-съдова система и Ковид-19
expand article infoДамян Бойчев, Найденка Златарева, Иво Петров
‡ Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, София, България
Open Access
Резюме
Пандемията от COVID-19 засегна здравето и икономиката на света в безпрецедентен мащаб. От откриването на новия коронавирус през декември 2019 до май 2021 повече от 167 млн. души са заразени и над 3.5 млн. са загубили живота си. Хората, страдащи от сърдечно-съдови заболявания, са сред едни от най-засегнатите групи. Първо, защото сърдечните заболявания, като исхемична болест на сърцето и преживян миокарден инфаркт, намаляват възможностите на организма да се справи със стреса от инфекциозния процес. Второ, тъй като COVID-19 е асоцииран с множество различни механизми, по които засяга сърдечно-съдовата система и предизвиква увреждане. Развитието на сърдечно-съдови усложнения, дължащи се на COVID-19, е свързано с увеличена смъртност и по-тежко протичане. Целта на настоящата публикация е да представи обзор на известните до момента механизми на сърдечно-съдова увреда и последствия.
Ключови думи
COVID-19, сърце, сърдечно-съдова увреда, белодробен тромбоемболизъм
Cardiovascular system and COVID-19
expand article infoDamyan Boychev§, Naidenka Zlatareva§, Ivo Petrov§
§ Acibadem City Clinic Cardiovascular Center, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has affected health and economies around the globe at an unprecedented scale. Since the fi rst registered case of Covid-19 in December of 2019 until May 2021, more than 167 mil people have been infected and more than 3.5 mil have died. Patients with cardiovascular disease are one of the most affected groups. First, because cardiovascular disease, for example, stable angina or past myocardial infarction, weakens system’s abilities of dealing with stress due to infl ammation. Secondly, because COVID-19 is associated with multiple different mechanisms of cardiovascular injury. Developing COVID-19 related cardiovascular complications is associated with increased morbidity and mortality. The goal of this review is to present the known up to this moment mechanisms of cardiovascular injury and complications after COVID-19.

Keywords
coronavirus disease 2019, heart, cardiovascular injury, platelet embolism