Bulgarian Cardiology 27(1): 7-11, doi: 10.3897/bgcardio.27.e66863
Видове ваксини, предимства и недостатъци
expand article infoБогдан Петрунов
‡ Национален център по заразни и паразитни билести, Лаборатория "Алергология и алергенни препарати", София, България
Open Access
Резюме
Видове ваксини, предимства и недостатъци. Интервю с акад. д-р Богдан Петрунов
Ключови думи
Видове ваксини
Types of vaccines, advantages and disadvantages
expand article infoBogdan Petrunov§
§ Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Types of vaccines, advantages and disadvantages. Interview with Acad. Dr. Bogdan Petrunov
Keywords
Types of vaccines