Bulgarian Cardiology 27(3): 31-42, doi: 10.3897/bgcardio.27.e66077
Обзор на интервенционалната електрофизиология в България през 2019 и 2020 година: данни от електронния регистър за аблации BG-EPHY
expand article infoЧавдар Шалганов, Милко Стоянов, Васил Трайков§
‡ Национална Кардиологична Болница, София, България§ Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София, България
Open Access
Резюме

Настоящата статия представя данни от националния електронен регистър BG-EPHY за електрофизиологичните катетърни аблации през 2019 и 2020 г. Материал и методи. Извършено е ретроспективно проучване на пълна двугодишна извадка от регистъра BG-EPHY. Представени са разпределение на пациентите по пол и възраст, брой процедури, честота на използване на електроанатомичен мепинг (ЕАМ) и на иригирана аблация, честота на електрофизиологичните диагнози, брой и относителен дял на успешните процедури, интрапроцедурни усложнения. Резултати: През 2019 г. в 4 електрофизиологични центъра са извършени 1033 аблации при 652-ма мъже (63.1%) и 381 жени, вкл. 12 пациенти на възраст ‹ 18 год. (1.2%). ЕАМ е използван при 46.7% от аблациите, иригиран катетър – в 52.2%, а криокатетър – в 0.5%. Най-често е правена изолация на белодробни вени, следвана от аблация на АV нодална риентри тахикардия и типично предсърдно трептене. През 2020 г. в 5 електрофизиологични центъра са извършени 835 аблации при 508 мъже (60.8%) и 327 жени, вкл. 8 пациенти на възраст ‹ 18 год. (1%). ЕАМ е прилаган в 50.9%, иригиран катетър – в 54.5%, криокатетър – в 3.8%. Най-честата аблация отново е изолацията на белодробни вени, но аблацията при типично предсърдно трептене изпреварва АV нодалната риентри тахикардия. През 2020 г. отчетливо намаляват и аблациите на допълнителни проводни връзки с 37%. И през двете години непосредственият успех е над 98%, а усложненията – под 2%. Заключение. Националният регистър по електрофизиология включва системно и непрекъснато основни данни за сърдечните аблации, извършвани в страната. Структурата на дейността е много сходна с тази в други европейски страни. Непосредственият процедурен успех е много висок, а интрапроцедурните усложнения – много редки. През 2020 година се отчита спад в броя на извършените аблации с 19% спрямо предходната година в резултат на пандемията от COVID-19.

Ключови думи
инвазивна електрофизиология; катетърна аблация; електроанатомичен мепинг
Review of interventional electrophysiology in Bulgaria in 2019 and 2020: data from the electronic ablation registry BG-EPHY 
expand article infoTchavdar Shalganov|, Milko Stoyanov|, Vassil Traykov
| National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria¶ Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

This study presents data from the national electronic registry BG-EPHY on electrophysiologic (EP) cardiac ablations in 2019 and 2020. Material and methods. This is a retrospective study of a full two-year sample of the BG-EPHY registry. Sex and age distribution of the patients, number of ablations, electroanatomic mapping (EAM), irrigated ablations, distribution of different types of arrhythmia, intraprocedural success and complications are presented. Results. In 2019 four EP laboratories performed 1033 ablations in 652 men (63.1%) and 381 women, incl. 12 pediatric ablations (1.2%). EAM was used in 46.7% of the procedures, irrigation catheter was used in 52.2%, and cryocatheter – in 0.5%. The most common procedure was pulmonary vein isolation, followed by ablation for AV nodal reentrant tachycardia and typical atrial flutter. In 2020 five EP laboratories performed 835 ablations in 508 men (60.8%) and 327 women, incl. 8 pediatric ablations (1%). EAM was used in 50.9% of the ablations, irrigation catheter – in 54.5%, and cryocatheter – in 3.8%. The most common procedure was again pulmonary vein isolation. Ablation of typical atrial flutter was the second most frequently performed procedure, ahead of AV nodal reentrant tachycardia. In 2020 the number of ablations of accessory pathways also distinctly dropped by 37%. In both years the acute success was over 98%, and the complications were less than 2%. Conclusion. The national registry of electrophysiology collects systematically and continuously basic data on all cardiac ablations performed in the country. The structure of the EP service is remarkably similar to other European countries. Acute success is very high, while intraprocedural complications are rare. In 2020 the number of the ablations dropped by 19% as a consequence of the COVID-19 pandemic.

Keywords
invasive electrophysiology; catheter ablation; electroanatomic mapping