Bulgarian Cardiology 27(3): 24-29, doi: 10.3897/bgcardio.27.e64222
Антикоагулантна и антиагрегантна терапия при пациенти с COVID-19 инфекция
expand article infoЖейна Cherneva, Радостина Чернева§
‡ Медицински институт на МВР, София, България§ Медицински университет, София, България
Open Access
Резюме

Отличителна черта на COVID-19 инфекцията са силно изразеният възпалителен отговор с предимно белодробно засягане, цитокиновата буря и острият респираторен дистрес синдром (acute respiratory distress syndrome). Тромботичните усложнения са водеща причина за болестност и смъртност при тези пациенти. Пациентите с предшестващи сърдечно-съдови заболявания или рискови фактори за такива – затлъстяване, артериална хипертония, захарен диабет, напреднала възраст, са с по-голям риск от смъртност. Както коагулопатията, така и тромбоцитопатията и ендотелната дисфунция са определящи патофизиологични фактори за тежкото протичане на инфекцията. Освен антикоагулантното лечение, прицелни терапевтични стратегии са необходими и по отношение на тромбоцитопатията и ендотелната дисфунция при лечението на пациенти с COVID 19. 

Ключови думи
коагулопатия, COVID-19, антикоагулантна терапия, антиагрегантна терапия
Anticoagulation ant antiplatеlet therapy in patients with COVID-19 infection
expand article infoZheyna Cherneva|, Radostina Cherneva
| Medical Institute of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria¶ Medical University of Sofia, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

COVID-19 infection is characterized with hyperstimulated infl ammatory response that affects lungs, cytokine storm and acute respiratory distress syndrome. Thrombotic complications are the leading reason for death in COVID-19 patients. Those of them with previous cardio-vascular diseases or risk factors – obesity, arterial hypertension, diabetes mellitus, advanced age are with higher risk for worse clinical outcome. Coagulopathy as well as thrombocytopathy and endothelial dysfunction are signifi cant pathophysiological factors for the severe clinical course of the infection. Beside anticoagulation therapy, targetеd strategies regarding thrombocytopathy and endothelial dysfunction are necessary for the treatment of patients with COVID-19 infection. 

Keywords
coagulopathy, COVID-19, anticoagulation therapy, antiplatelet therapy