Bulgarian Cardiology 27(1): 12-21, doi: 10.3897/bgcardio.27.e64020
Специфична диагностика на SARS-CoV-2
expand article infoРадка Аргирова, Веселина Колева
‡ Аджъбадем Сити Клиник, Токуда Болница и ДКЦ, Клинична лаборатория, София, България
Open Access
Резюме
Бързото и точно диагностициране на причинителя SARS-CoV-2 в условията на пандемията COVID-19 е изключително важно за контрола на инфекцията както сред асимптомните носители, така и сред заболелите. Диагностичните тестове позволяват идентификация на контактните лица, навременно започване на лечението, правят възможна оценката за прогресиране на заболяването. Тестовете имат отношение към важни за обществото решения за минимализиране на разпространението на инфекцията, особено при липса на специфична терапия и ваксини. В настоящия обзор обобщаваме данните за двете основни групи диагностични тестове – молекулярно-биологични и серологични – обект на постоянно развитие и усъвършенстване. Специално внимание се отделя на фактори, влияещи на тяхното изпълнение като вида на пробите, предназначението на отделните тестове и тяхната интер-претация.
Ключови думи
SARS-CoV-2, COVID-19, молекулярно-биологични тестове, серологични тестове, интерпретация на различните тестове, диагностика
Specific diagnosis of SARS-CoV-2
expand article infoRadka Argirova§, Vesselina Koleva§
§ Acibadem City Clinic Tokuda Hospital and Medical Center, Clinical Laboratory, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract
Rapid and precise diagnosis of the causative virus SARS-CoV-2 under COVID-19 pandemic conditions is essential for the control of infection in both asymptomatic viral carriers and individuals with signs of the disease. Diagnostic tests allow identifi cation of contact persons, timely starting of treatment, possibilities for assessing progress of disease. They are the basis for important decisions aiming minimizing of the virus spread in the society, especially when effective therapy and appropriate vaccines are lacking. In this review, we summarize the two main groups of diagnostic tests – molecular and serologic ones – a subject of permanent evolving and improvement. Special attention is paid to different factors during performance of the tests as types of samples, intended use of every test and its correct interpretation.
Keywords
SARS-CoV-2, COVID-19, molecular tests, serologic tests, test interpretation, diagnostic