Bulgarian Cardiology 27(1): 22-30, doi: 10.3897/bgcardio.27.e63791
Кардиомагнитнорезонансна томография за оценка на промените в миокарда при COVID-19
expand article infoКамелия Генова, Анелия Партенова§
‡ УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", София, България§ Национална кардиологична болница, София, България
Open Access
Резюме

Вирусът SARS-CoV-2, идентифициран за първи път през декември 2019 г. в град Ухан (Китай), се превърна в голямо предизвикателство за общественото здраве, като към момента в световен мащаб броят на инфектираните е близо 90 млн., а докладваните смъртни случаи над 1.9 млн. Въпреки че основен фокус на заболяването са усложненията от страна на дихателната система, напоследък голямо внимание се обръща и на екстрапулмоналната изява на вируса, която в част от случаите е и определяща за хода на протичане на заболяването. Все повече данни сочат, че вирусът може директно да засегне сърдечно-съдовата система и да доведе до усложнения като миокардит, остър коронарен синдром, ритъмно-проводни нарушения и венозни тромбоемболии. Патогенезата на сърдечната увреда към момента не е достатъчно изяснена. Предполагаемите механизми включват директна вирусна инвазия, цитокин-медиирана увреда, несъответствие между нуждите и доставката на кислород и исхемична увреда в резултат на микроваскуларни тромбози. Важна роля за оценка на промените в миокарда при пациенти с COVID-19 заема кардиомагнитнорезонансната томография. Методът позволява оценка на сърдечната морфология и функция, както и характеризиране на тъканните промени в миокарда. Най-често наблюдаваните магнитно-резонансни промени при пациенти с COVID-19 са белези на миокардит с различна степен на засягане на миокарда, като идентифицирането на некроза и фиброза е важен предиктивен белег по отношение на прогнозата при тези пациенти. Целта на насто-ящата статия е да се направи преглед на публикуваните до момента проучвания и да споделим нашия опит при оценка на увредата на миокарда при COVID-19 чрез кардиомагнитнорезонансна томография.

Ключови думи
COVID-19, сърдечно-съдови усложнения, промени в миокарда, кардиомагнитнорезонансна томография
Cardiac magnetic resonance imagining for assessment of the myocardial involvement in COVID-19
expand article infoKameliya Genova|, Aneliya Partenova
| UMBALSM N.I. Pirogov, Sofia, Bulgaria¶ National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

The SARS-CoV-2 virus, fi rst identifi ed in December 2019 in the city of Wuhan, has become a huge public health care challenge, with nearly 90 million people infected and more than 1.9 million reported deaths worldwide. Although the main focus of the disease are the respiratory system complications, recently much attention has been drawn to the extrapulmonary manifestation of the virus, which in some cases is decisive for the course of the disease. Increasing evidence suggests that the virus can directly affect the cardiovascular system and lead to complications such as myocarditis, acute coronary syndrome, arrhythmias and venous thromboembolism. The pathogenesis of cardiac damage is currently unclear. Presumed mechanisms include direct viral invasion, cytokine-mediated damage, mismatch between needs and oxygen supply, and ischemic damage resulting from microvascular thrombosis. Cardiac magnetic resonance imaging plays an important role in assessing myocardial changes in patients with COVID-19. The method allows assessment of cardiac morphology and function, as well as characterization of tissue changes in the myocardium. The most commonly observed magnetic resonance changes in patients with COVID-19 are signs of myocarditis with varying degrees of myocardial involvement, and the identifi cation of necrosis and fi brosis is an important predictive sign for the prognosis in these patients. The purpose of this paper is to review the literature and to share our experience with assessment of myocardial damage in COVID-19 with cardiac magnetic resonance imaging. 

Keywords
COVID-19, cardio-vascular complications, myocardial tissue damage, cardiac magnetic resonance imaging