Bulgarian Cardiology 27(1): 31-38, doi: 10.3897/bgcardio.27.e63645
Антикоагулантна профилактика и терапия при пациенти с COVID-19
expand article infoНиколай Рунев, Емил Манов
‡ Медицински университет, София, България
Open Access
Резюме

В условията на пандемия от COVID-19 продължават проучванията на ранните и късните белодробни и сърдечно-съдови промени, нарушенията в коагулацията и риска от венозен тромбоемболизъм в хода на инфекцията. Особен интерес предизвикват публикуваните данни по тези теми и препоръките за антикоагулантна профилактика и лечение в клиничната практика. В този обзор са представени накратко отговори на някои от най-често задаваните въпроси за COVID-19: честота на тромбоемболични усложнения; необходимо ли е всички пациенти с COVID-19 да получават профилактична доза антикоагулант; кои антикоагуланти се препоръчват за приложение при пациенти, хоспитализирани в общо или интензивно отделение; с какви възможни лекарствени взаимодействия трябва да се съобразяваме при пациенти на антикоагулантна или антитромбоцитна терапия, които приемат и медикаменти за лечение на COVID-19; при кои пациенти с COVID-19 се препоръчва да се продължи антитромбозната профилактика и след изписването им от болница. Надяваме се тази информация да е полезна за всички медицински специалисти, лекуващи пациенти с COVID-19: интернисти, пулмолози, кардиолози, общопрактикуващи лекари

Ключови думи
COVID-19, антикоагуланти, профилактика, тромбоемболизъм
Anticoagulant prophylaxis and therapy in patients with COVID-19
expand article infoNikolay Runev§, Emil Manov§
§ Medical University of Sofia, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

During the COVID-19 pandemic, studies of the early and late pulmonary and cardiovascular changes, coagulation disorders and risk of venous thromboembolism in thе course of the infection are ongoing. Of particular interest are the published data on these topics and the recommendations for anticoagulant prophylaxis and treatment in the clinical practice. This review summarizes answers to some of the most commonly asked questions about COVID-19: incidence of thromboembolic complications; should all patients with COVID-19 receive a prophylactic dose of anticoagulant; which anticoagulants are recommended for use in patients hospitalized in a general ward or intensive care unit; what potential drug interactions should be considered in patients on anticoagulant or antiplatelets who are also taking COVID-19 therapies; which patients with COVID-19 are recommended to continue antithrombotic prophylaxis after their hospital discharge. We hope this information will be useful for all medical specialists who are dealing with COVID-19 patients: internists, pulmonologists, cardiologists, general practitioners

Keywords
COVID-19, anticoagulants, prophylaxis, thromboembolism