Bulgarian Cardiology 27(1): 58-65, doi: 10.3897/bgcardio.27.e61781
Ехокардиография при кандидати за чернодробна трансплантация
expand article infoЛилия Демиревска, Илиана Дойчева§, Ивайло Даскалов
‡ Военномедицинска академия, София, България§ Чикагски университет, Чикаго, Съединени Американски щати
Open Access
Резюме

Сърдечно-съдовите усложнения са основна причина за заболяемост и смъртност при пациентите в краен стадий на чернодробна недостатъчност след чернодробна трансплантация (ЧТ). Образните изследвания на сърцето играят интегрална роля при оценката на кандидатите за ЧТ. Ехокардиографията остава най-често прилаганата техника. В този обзор разглеждаме ролята на ехокардиографията в неинвазивната предоперативна оценка за състояния като коронарна артериална болест, циротична кардиомиопатия, хепатопулмонален синдром, портопулмонална хипертония, обструкция на левокамерния изходен тракт, перикардни изливи.

Ключови думи
чернодробна трансплантация, ехокардиография, предоперативна оценка
Echocardiography in liver transplant candidates
expand article infoLiliya Demirevska|, Iliana Doycheva, Ivaylo Daskalov|
| Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria¶ University of Chicago, Chicago, United States of America
Open Access
Abstract

Cardiovascular complications are a major cause of morbidity and mortality in patients with end-stage liver disease undergoing liver transplantation (LT).  Cardiac imaging plays an integral role in the assessment of LT candidates. Echocardiography remains the most commonly utilized technique. In this review, we discuss the role of echocardiography in non-invasive pre-operative assessment of coronary artery disease, cirrhotic cardiomyopathy, hepatopulmonary syndrome, portopulmonary hypertension, left ventricular outfl ow tract obstruction, pericardial effusions.

Keywords
liver transplantation, echocardiography, pre-operative assessment