Bulgarian Cardiology 26(4): 68-72, doi: 10.3897/bgcardio.26.e60521
Микроваскуларна ангина - терапевтично предизвикателство. анализ на медикамeнтозните възможности и клиничен слуай
expand article infoСветлин Недков Цонев§
‡ УМБАЛ Александровска, София, България§ II-ра многопрофилна болница, София, България
Open Access
Резюме

Етиологията, диагностика и терапията на пациенти с ангиноподобна гръдна болка и коронарна ангиография без изменения остава неясна. Микроваскуларната дисфункция е в основата на ангинозната симптоматика при тези пациенти. Гръдната болка обичайно е по-тежка по сила и продължителност в сравнение с тази при пациенти с обструктивна коронарна болест, което води до намален функционален капацитет и по-чести хоспитализации. Стандартната антиисхемична терапия при пациенти с микроваскуларна ангина е с намалена ефективност, докато медикаментите от метаболитен клас купират по-успешно ангинозната симптоматика и намаляват броя и продължителността на пристъпите. Представени са данни от оригинално проучване и клиничен случай демонстративен за пациентка с дългогодишна давност на тежка ангинозна симптоматика и верифицирана микро-васкуларна ангина.

Ключови думи
микроваскуларна ангина, ендотелна дисфунция, терапия
Мicrovascular angina - terapeutic challenge. analisis of medical treatment options and a clinical case
expand article infoSvetlin Nedkov Tsonev|
| UMHAT Alexandrovska, Sofia, Bulgaria¶ IInd Multiprofile hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Etiology, diagnostics and treatment of patients with angina like symptoms and angiographically coronary arteries with no changes remain uncertain. Microvascular dysfunction is main cause for the symptoms in these patients. Chest pain is usually severe and longer than in patients with obstructive coronary artery disease and this results in reduced functional capacity and often hospitalizations. Classic scheme of antiischemic treatment is insufficient in patients with microvascular dysfunctions, but metabolic class medicines reduce anginal episodes and their duration. We represent original data from our study and clinical case of a woman with long history of severe stenocardia and verified microvascular angina.

Keywords
microvascular angina, endothelial dysfunction, treatment