Bulgarian Cardiology 26(4): 26-39, doi: 10.3897/bgcardio.26.e58770
Остър миокарден инфаркт, артериална тромбоза и тромбофилия при млади пациенти
expand article infoИво Петров, Найденка Златарева-Гронкова, Тодор Кундурджиев§, Виктория Димитрова
‡ Аджибадем Сити Клиник София - Сърдечно-съдов център, София, България§ Медицински университет - София, София, България
Open Access
Резюме

Острите коронарни синдроми (ОКС) са спешни състояния в отделенията за интензивна кардиологична помощ, които изискват незабавно и специфично лечение. Особен интерес за кардиолозите представлява острият миокарден инфаркт (ОМИ) при младите пациенти. Снемането на подробна фамилна анамнеза за преждевременна коронарна артериална болест (КАБ) и установяването на генетичните фактори, отговорни за процесите на кръвосъсирване, са от съществено значение при тази група пациенти. Златен стандарт при поставянето на диагнозата ОМИ е провежда-нето на селективна коронарна ангиография (КА), която обикновено е мост към ендоваскуларно лечение (ЕВЛ) след поставяне на диагнозата. Ако при млади пациенти се установи интракоронарна тромботична формация, могат да бъдат разгледани различни диагностични възможности. Тромбофилията (ТФ) представлява нарушение в коагулацията, водещо до повишен риск от тромбози. Последната може да засегне различни компоненти на сърдечно-съдовата система, най-често венозни, но също така и артериални. Поставянето на диагнозата може да се осъществи чрез лабораторни генетични изследвания. В нашия сърдечно-съдов център бяха изследвани 41 млади пациенти с първа изява на ОКС преди 55-годишна възраст за период от 5 години. При всички пациенти бяха проведени селективна КА и ЕВЛ. В зависимост от тромботичния риск ние дефинирахме високорискова група, при която към стандартната двойна антиагрегантна терапия (ДААТ) се провежда допълнително антикоагулантно (АК) лечение. Пациентите са изследвани за най-честите генетични мутации, водещи до изява на ТФ сред българската популация. Съществуват противоречиви данни по този въпрос при различните етнически групи. Основните цели на проведеното проучване бяха: да се установи вероятна връзка между ТФ и артериалните тромбози при млади пациенти с ОКС, да се определят специфични терапевтични стратегии с оглед подобряване на прогнозата при пациентите.

Ключови думи
остър миокарден инфаркт, коронарна артериална болест, тромбофилия, генетичен скрининг
Acute myocardial infarction,arterial thrombosis and thrombophilia in young patients
expand article infoIvo Petrov|, Naydenka Zlatareva-Gronkova|, Todor Kundurdjiev, Viktoria Dimitrova|
| Cardiovascular Centre, Sofia, Bulgaria¶ Medical University, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Acute coronary syndrome (ACS) represent emergency state in an intensive cardiovascular care unit, which implies immediate and specific treatment. Of peculiar interest for cardiologists are young patients with acute myocardial infarction (AMI). The family history taking for premature coronary artery disease (CAD) and establishment of genetic factors, responsible for coagulation, both are on target for this group of patients. Gold standard for AMI diagnosis is coronary angiography (CA), which usually implies endovascular treatment (EVT). When coronary thrombus formation is found in young patients, different diagnostic opportunities are possible. Thrombophilia (TF) represents blood coagulation abnormality resulting in an increased risk of thrombosis. It could affect different sections of the cardiovascular system, most commonly venous, but also arterial. This clinical condition could be confirmed by performing laboratory genetic tests. We studied a group of forty-one young patients with first appearance of ACS ≤ 55 years old included for a five-year period. All of them were evaluated with CA and received EVT. According to the thrombotic risk, we defined a high-risk group, treated with anticoagulant (AC) on top of dual antiplatelet therapy (DAPT). The patients were followed-up for recurrent ischemic and bleeding events. We performed laboratory tests for the most frequent TF gene mutations in Bulgarian population. There is a conflicting data about this issue in different ethnic origins. The aim of our study is to estimate the possible relationship between the TF and the arterial thrombosis in young ACS patients, to defi ne specific treatment strategies, improving the prognosis of the patients.

Keywords
acute myocardial infarction, coronary artery disease, thrombophilia, genetic screening