Bulgarian Cardiology 26(4): 46-54, doi: 10.3897/bgcardio.26.e58373
Aвтономна дисфункция, кардиопулмонално тестване и маскирана сърдечна недостатъчност при пациенти с нетежка хронична обструктивна белодробна болест
expand article infoЖейна Чернева, Радостина Чернева§
‡ Медицински институт на МВР, София, България§ Медицински университет - София, София, България
Open Access
Резюме

Въведение: Автономната дисфункция (АД) и параметрите при кардиопулмоналното тестване (КПТ) се асоциират със сърдечна недостатъчност със запазена систолна функция (heart failure with preserved ejection fraction – HFpEF) в общата популация. При пациенти с нетежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) тяхното клинично значение и връзка с маскираната HFpEF е неизяснено. Цел: Целта на проучването е да се определят връзката и клиничното значение на АД и кардиопулмоналните параметри с HFpEF при пациенти с нетежък ХОББ, които се оплакват от задух при усилие, без клинично изявено сърдечно-съдово заболяване (ССЗ) (исхемична болест, сърдечна недостатъчност, неконтролирана артериална хипертония). Методи и резултати: При 68 пациенти с нетежък ХОББ без изявено ССЗ е приложено КПТ. Проведена е ехокардиография в покой и 1-2 минути след натоварването. Пациентите са разделени на две групи въз основа на стрес-индуцираното съотношение E/e’: пациенти с левокамерна диастолна дисфункция (ЛКДД) – E/e’ > 15 (пациенти с маскирана HFpEF) и пациенти без стрес-ЛКДД (пациенти без маскирана HFpEF). Хронотропната недостатъчност включва намаления индекс на хронотропен отговор (ИХО Заключение: Неправилното възстановяване на сърдечната честота след натоварването е единственият независим предиктор за маскирана HFpEF при пациенти с нетежък ХОББ. По-ниските нива на ’VO2, кислороден пулс, физическо натоварване, както и по-високото ’VE/’VCO2 съотношение се асоциират с маскирана HFpEF, като вероятно са нейно последствие, а не тригер.

Ключови думи
хронотропна недостатъчност, кардиопулмонално тестване, неправилно възстановяване на сърдечната честота, сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, хронична обструктивна белодробна болест
Autonomic dysfunction, cardio-pulmonary parameters and masked heart failure in non-severe  chronic obstructive pulmonary disease
expand article infoZheina Cherneva|, Radostina Cherneva
| Medical Institute of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria¶ Medical University - Sofia, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Background: Autonomic dysfunction (AD) and cardio-pulmonary exercise testing (CPET) parameters have been associated with masked heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) in the general population. Their clinical significance for masked HFpEF in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is however elusive. Aim: The aim of the study was to determine the prevalence, correlation and clinical significance of AD and CPET with masked HFpEF, in non-severe COPD patients, complaining of exertional dyspnea, without clinically overt cardio-vascular (CV) comorbidities (ischaemic heart disease, heart failure, uncontrolled arterial hypertension). Methods and results: We applied CPET and echocardiography in 68 COPD subjects. Echocardiography was performed before CPET and 1-2 minutes after peak exercise. Patients were divided into two groups: patients with and without masked HFpEF. Peak E/e’ – 15 was applied as a cut-off. Chronotropic incompetence (CI) was assumed if both failure to reach the target heart rate (HR) on exercise and diminished heart rate reserve Conclusion: Abnormal HRR is the only independent predictor of masked HFpEF in non-severe COPD patients. Despite of being associated with masked HFpEF, the lower ’VO2, lower oxygen pulse, higher ’VE/’VCO2 slope and lower exercise load seem to be the consequences, rather than the triggers for it.

Keywords
chronotropic intolerance, cardio-pulmonary exercise, abnormal heart rate recovery, heart failure with preserved ejection fraction, chronic obstructive pulmonary disease