Bulgarian Cardiology 26(4): 56-60, doi: 10.3897/bgcardio.26.e58048
Пневмония и остър миокардит, разкриващи инфекция COVID-19 в хистологията
expand article infoГалина Златанчева, Добрин Василев, Рая Иванова, Маруся Генадиева
‡ УМБАЛ Александровска, София, България
Open Access
Резюме

Засягането на сърцето е често срещано състояние сред пациенти, хоспитализирани с COVID-19, и е свързано с по-висок риск от болнична смъртност. От първите анализирани случаи в Китай е забелязан повишен сърдечен тропонин при значителна част от пациентите, което предполага увреждане на миокарда като възможен патогенен механизъм, допринасящ за тежко заболяване и смъртност. Лекарите трябва да обърнат внимание на възможността за миокардит в случаите на COVID-19. Представяме ви първи възможен случай на миокардит, свързан със SARS-CoV-2, потвърден с аутопсиен преглед. Припокриването с остър коронарен синдром, остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност трябва да се вземе предвид при сегашното състояние на епидемията COVID-19.

Ключови думи
миокардит, сърдечна недостатъчност, коронавирус
Pneumonia and acute myocarditis revealing COVID-19 infection in histopathology
expand article infoGalina Zlatancheva§, Dobrin Vassilev§, Raya Ivanova§, Marusya Genadieva§
§ Aleksandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria
Open Access
Abstract

Cardiac injury is a common condition among patients hospitalized with COVID-19, and it is associated with a higher risk of in-hospital mortality. Since the first data analyses in China, elevated cardiac troponin has been noted in a substantial proportion of patients, implicating myocardial injury as a possible pathogenic mechanism contributing to severe illness and mortality. Physicians need to pay heed to the possibility of myocarditis in cases of COVID-19. We present a first possible SARS-CoV-2 associated myocarditis case, confirmed by autopsy examination. The overlap with acute coronary syndrome, acute decompensated heart failure should be taken into consideration in the current state to COVID-19 epidemics.

Keywords
myocarditis, heart failure, coronavirus