Bulgarian Cardiology 26(3): 83-85, doi: 10.3897/bgcardio.26.e57740
Комплексен подход в диагнозата и лечението при хроничен стабилен исхемичен синдром
expand article infoВелина Стоянова
‡ СБАЛК " Свети Георги", Перник, България
Open Access
Резюме

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е социално значимо, хронично прогресиращо заболяване в резултат на обструктивно или необструктивно атеросклеротично засягане на епикардните съдове. Тя е една от водещите причини за влошаване качеството на живот и сърдечно-съдова смъртност. ИБС има динамичен характер на протичане и най-общо се дели на остър коронарен синдром (STEMI, NSTEMI, НАП) и хроничен стабилен исхемичен синдром. В представения клиничен случай описваме алгоритъма за поведение при пациент с хроничен стабилен исхемичен синдром: от оптимизиране на медикаментозната терапия, използване на обективни методи на изследване до вземането на решение за интервенционално лечение и значението на последващото системно проследяване.

Ключови думи
хроничен стабилен коронарен синдром, исхемична болест на сърцето, стенокардия, комплексен подход
A comprehensive approach to the diagnosis and treatment of chronic coronary syndrome
expand article infoVelina Stoyanova§
§ SHATC “Sv. George”, Pernik, Bulgaria
Open Access
Abstract

Coronary artery disease (CAD) is a chronic progressive disease with social signifi cance, result ofobstructive or non- obstructive atherosclerotic plaque accumulation in the epicardial arteries. CAD is one of the leading causes for deterioration in quality of life and cardiovascular mortality. CAD has dynamic character and its major clinical presentations are: acute coronary syndromes (STEMI, NSTEMI, UA) and chronic coronary syndromes. In this case report we present the treatment algorithm in patient with chronic coronary syndrome: from optimal medical therapy, through objective methods of examination leading to the decision for interventional treatment and the importance of regular follow-up.

Keywords
chronic coronary syndromes, ischemic heart disease, angina, complex approach